Makaleler >   Makale Detay
 
1/3/2017
2017 YILI ICIN BAZI HAD VE TUTARLAR


2017 yılında uygulanmak üzere, vergi mevzuatımızda yer alan bazı had ve tutarlar Maliye Bakanlığınca yayımlanan  tebliğlerle  yeniden belirlenmiştir.  Belirlenen had ve tutarlar ile değişmediği için geçen seneki gibi uygulanacak had ve tutarların bazıları aşağıdaki gibidir.

 

 

 1- 01.01.2017 Tarihinden İtibaren uygulanacak Maktu Damga Vergileri

 

61 No.lu Damga vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanacak maktu Damga Vergisi miktarı yeninden belirlenmiştir. Beyanname ve Bildirgelere ait olan maktu Damga Vergileri aşağıdaki gibidir.

 

Muhtasar Beyannameler . . . . . . . . . . .  33,90 TL

 

KDV Beyannamesi . . . . . . . . .. . . . . .   33,90 TL

 

Kurumlar Vergisi Beyannameleri… ..   68,60  TL

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri       51,40 TL

 

Bilançolar . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .       39,70 TL

 

Gelir Tabloları. . . . . . . . . . . . . . . . .       19,10 TL

 

İşletme Hesabı Özeti . . . . . . . . . . . .       19,10 TL

 

Diğer Vergi Beyannameler  . . . . . . . .    33,90 TL  (Damga Vergisi Beyannamesi hariç)

           

Sigorta Prim Bildirgeleri . . . .  . . . .        25,30 TL

 

 

 2- 01.01.2017 Tarihinden İtibaren uygulanacak Nispi Damga Vergileri (61 No.Tebliğ)

 

            Mukavelename, taahhütname, temliknameler..........:     (Binde 9,48 )

            Kira Mukavelenameleri (Mukavele Süresine Göre

            Kira Bedeli Üzerinden)........................... . . . . . .. . ..:      (Binde 1,89 )

            Kira Mukavelenameleri (Mukavele Süresine Göre

            Kira Bedeli Üzerinden).Kefil Varsa.Kefil İçin . .. . ..:     (Binde 9,48 )

 

             Ücretlerde............................... . . . . . . . . . . . ..........:       (Binde 7,59 )

 

           

 3-Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin 2017 Yılı Tarifesi ( G.V.296 Tebliğ )

 

        a- Ücret Dışı Gelirler

            

 13.000 L’ye kadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .    % 15

             30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950,- TL fazlası . .  . .  . .  ..    % 20

           110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350,- TL fazlası . . . . . . . . .    % 27

           110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL fazlası    %35

 

      b- Ücret  Gelirleri

 

 13.000 TL’ye kadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .       % 15

             30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950,- TL fazlası . . .  . .  . .  .     % 20

             70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350,- TL fazlası . . . . . . . . .      % 27

             70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150,- TL fazlası     %35

 

 

4- 01.01.2017 Tarihinden İtibaren 193 Sayılı GVK’nunda
Yer Alan Asgari Tutarlar

 

296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılında uygulanacak olan had ve tutarların bazıları  aşağıda gösterilmiştir.

 

İlgili                                                                            

Madde             Açıklama                                             2016 Tutarı    2017 Tutarı   

 

21        Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası            3.800,- TL         3.900,- TL.

            (Ticari veya Serbest meslek kazancı

            Olanlar bu istisnadan yararlanamazlar.)

           

23/8     Yemek bedeli istinası (günlük)                             13,70 TL         14,- TL.

 

 

Mük.80  Değer Artış Kazancı İstisnası                      11.000,- TL       11.000,- TL.

 

82        Arizi kazanç istisnası                                     24.000,- TL        24.000,-TL.

86        Tevkifat Ve İstisnaya Konu Olmayan

            Menk.ve G.Menkul İrat Beyan Sınırı                1.580,-TL          1.600,- TL.

            Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul

            Sermaye İradlarında Beyan Sınırı                 30.000,- TL        30.000,- TL

 

 

 5-Gelir Vergisi Stopaj Oranları (GVK. Md. 94)(2009/14592 BKK)

 

-Ücretler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GV. Tarifesine Göre

-Serbest Meslek İşleri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    % 20   

-Telif Kazançları  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .     % 17

-Yıllara Sari İnşaat İşlerinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .     %  3 

-Mal ve Hakların Kiralanmasında . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   % 20  

-Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasında .  % 20

-Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasında  . .  .     % 20

-Kurumlar Tarafından Dağıtılan GVK.'nun 75/1,2 ve 3.

maddelerinde Sayılan Kar Payları (Karın Sermayeye

Eklenmesi Kar Dağıtımı Sayılmaz.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 15 

-Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetlar

için yapılan ödemelerden;

a)  Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su

             avcılığı mahsulleri için,

               i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın

                  alınanlar için  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .    %  1

    ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için  . . . . . . . . . . . . . .  . .    %  2

b)  Diğer zirai mahsuller için,

               i) ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın

               alınan zirai mahsulleri için  . . . . . . . . . . . . . . . .  .     %  2

    ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için . . . . . . . . . . . . . .  . .     %  4

 

c)  Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

               i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı

                taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların

                ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin

              toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için . . ..  %  2

 

              ii)Diğer hizmetler için  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   %  4

-Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları

Karşılığında Yapılan Ödemelerden;

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri,

             örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi

              turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça,

              yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu

             emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden    %  2

c)  Diğer mal alımları için  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .    %  5

d)  Diğer hizmet alımları . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 10

           

 

 6-Fiş Düzenleme Sınırı (V.U.K. 476 Tebliğ) Madde . 232

 

- Fatura verme mecburiyeti 1.1.2017'den itibaren ...:         900,- TL

  

  7-Gider Yazılabilen  Demirbaşta Tavan (V.U.K. 476 Tebliğ) Madde.313

 

- Gider Yazılabilen Demirbaşta Tavan (2017 Yılında)...:   900.- TL

 

  8-Gecikme Faizi

 

  - 19.10.2010'dan itibaren                                         % 1,40 ( Aylık)

 

  9- Tecil Faizi

 

  - 21.10.2010 tarihinden itibaren                                  %  12 (Yıllık)

 10- Geçici Vergi Oranları

 

- Gelir Vergisinde .............................................:     % 15

- Kurumlar Vergisinde ..........................................: % 20

 

11-Usulsüzlük Cezaları  (VUK.Md.352) ( V.U.K.476 Tebliğ))

 

 

                                                            Birinci derece  İkinci derece

                                                            usulsüzlükler  usulsüzlükler

     Mükellef Grupları                          İçin (TL)             İçin (TL)

-----------------------------------                -------------       -------------

1. Sermaye şirketleri                                 130,-              70,-

2. Sermaye şirketleri dışında kalan I nci

   sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı       80,-               40,-

 

 12- Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK. Md.353) (V.U.K. 442 Tebliğ)


 

1- Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest

   Meslek Makbuzu verilmemesi ve alınmaması halinde:

- Her belge için 210 TL'den az olmamak üzere,

   bu belgelerde yazılması gereken meblağın (VUK. 353/1) .......: Yıllık Toplam 110.000,-Tl.

2- Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve   yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi v.b. düzenle

   meyenlere (VUK. 353/2) .....................................................:       210,- TL

    Her tespit için 11.000,- Tl. Toplam 110,000,- Tl.

4- Vergi levhasının bulundurulmaması halinde (VUK.353/4) :      210,- TL

5- Tek Düzen Hesap Planına ve mali tablolara ilişkin

   usul ve esaslara uyulmaması halinde (VUK. 353/6)......:            5.000,- TL

 

 13-Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza VUK. Md.355)(VUK 460 Tebliğ)


 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında             1.370.- TL

2- Tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları

     Ve PTT ile yapmayanlara her bir işlem için tarafların her birine

      işlemin . . . . . .   ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     % 5                                          

     Yıllık toplam kesilecek usulsüzlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.100.000,TL.

 

 

14-Kira ve Ücret Ödemeleri

 

Bilindiği gibi Kasım 2008 ayından itibaren konut kiralarında 500,- YTL den fazla kira bedelleri ile tutarına bakılmaksızın işyeri kiraları mutlaka banka kanalı vasıtasıyla ödenmektedir.


01.01.2009 tarihinden itibaren 10 kişiden (01.06.2016 dan itibaren bu sayı 5 kişi olarak değişmiştir)  fazla personel çalıştıran firmalar çalışanlarına yaptıkları bütün ödemelerini banka veye posta kanalıyla yapmaları mecburiyeti getirilmiştir. Çalışanların 10 kişiden az olması halinde dahi çalışanlara yapacakları ödemeleri ileride ispat bakımından banka veya posta yoluyla yapmaları tavsiye edilmektedir. Ödeme dekontunda ödemenin cinsinin (ücret-ikramiye-prim vs) ve hangi döneme ait ödeme olduğunun yazılması gerekmektedir 


            Bu durum değişmeden 2017 yılı için de aynen devam edecektir.

Bu makale 1250 kez okunmuştur.
Yorumlar
Yorum Yap
Ad Soyad :
Yorum : 300

Diğer makaleler
SAHTE BOSANMAYI BAKKAL COZER!!
BUYUKANNE PROJESININ DETAYLARI
HAYATINIZDAN CALMAYIN!!!
SAGLIK HIZMETLERINE DOLAR ATESI DUSTU
CALISMA HAYATI 2017DE TAM GAZ
banner
KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLMELİ Mİ?


 

Copyright © 2012 Sgk.com.tr. All Rights Reserved. ed.

raynointeractive