10.Hukuk Dairesi – Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Düzenltilmesine İlişkin Karar

10. Hukuk Dairesi         2017/66 E.  ,  2017/154 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekilince yasal süresi içerisinde temyiz edilmesi üzerine Dairemizce yapılan inceleme sonucunda, 2014/26154 Esas, 2015/215 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verildiği anlaşılmış olup, davalı Kurum vekili tarafından bu kez Dairemizin anılan kararının hükmün yargılama gideri yönünden düzeltilmesi 02.11.2016 tarihli dilekçe ile istenmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davalı vekilinin talebinin, yargılama gideri içerisinde yer alan vekâlet ücreti yönünden maddi hataya dayalı onama kararının düzeltilmesi ile vekil ile temsil edilmemiş olan davacı lehine vekâlet ücretinin hükümden çıkartılması istemine yönelik olup, karar düzeltme niteliğinde bulunmadığı anlaşıldığından, maddi hataya dayalı düzeltme isteminin esastan incelenmesine karar verilmiş olmakla; onama ilamında vekâlet ücretine ilişkin kısımda yapılan maddi hatanın gözetilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı görülmüş, belirgin şekilde maddi hataya dayandığı anlaşıldığından, bu durumun düzeltilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : 1-)Davalı vekilinin isteminin kabulü ile, Dairemizin maddi hataya dayalı 13.01.2015 gün ve 2014/26154 Esas, 2015/215 Karar sayılı Onama kararının ortadan kaldırılmasına;
2-)Hüküm fıkrasında bulunan “Davacı vekili için 1.500,00 TL avukatlık ücretinin Davalı SGKBaşkanlığından alınıp davacıya verilmesine.” İbaresinin hükümden çıkartılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 17.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here