21.Hukuk Dairesi – SGK Prim Borçlarının Terkinine İlişkin Dava Dosyası

21. Hukuk Dairesi         2017/153 E.  ,  2017/1467 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İş Mahkemesi

Davacı, … 2006 yılı 2. ve 3. dönemleri hariç SGK prim borçlarından dolayı sorumlu ve borçlu olmadığının tespitine, karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, hak düşürücü süre yönünden reddine karar vermiştir.
Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 28/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here