9.Hukuk Dairesi – Yasal Alacaklar ve Sefer Ücretinin Ödetilmesine İlişkin Dava Dosyası

9. Hukuk Dairesi         2017/75 E.  ,  2017/1421 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, asgari geçim indirimi, genel tatil ücreti, sefer primi alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 17/12/1997-08/09/2008 tarihleri arasında davalı işyerinde uluslararası tır şoförü olarak çalıştığını, garanti asgari ücret + sefer primi sistemi ile çalışmak üzere anlaştığını fakat davacı adına tahakkuk eden garanti asgari ücretlerinin ödenmediğini, davacının aylık ortalama 2 sefer yaptığını ve sefer başına 500 Euro harcırah verildiğini, asgari ücretle birlikte oluşan ortalama aylık ücretinin 2.498.40TL olduğunu, davalı işveren tarafından adına zimmetli aracın sebep gösterilmeden elinden alındığını, haklı bir neden göstermeden sefer yaptırmadan şirket tesislerinde bekletildiğini, çalışma süresi boyunca yıllık izinlerinin kullandırılmadığını, bayram ve genel tatil alacaklarının ödenmediğini, iş akdinin İş Kanununun 24. maddesi uyarınca haklı nedenlerle sona erdirildiğini iddia ederek kıdem tazminatı, yıllık izin, genel tatil, asgari geçim indirimi ve sefer primi alacaklarının faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş akdinin müvekkili şirket tarafından İş Kanunu’nun 25/II-g maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının dava dayanağı fesih olgusunun haklı ve doğru olmadığını, yıllık izinlerini kullandığını savunarak haksız davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Yerel Mahkemenin ilk kararı, Dairemizin 16/12/2015 tarih ve 2014/25172 Esas, 2015/35647 Karar sayılı ilamıyla “Her kısmi dava, aynı zamanda alacakların tamamına yönelik tespit hükmü içermek zorundadır.
Somut uyuşmazlıkta;
Mahkeme, dosya içindeki bilirkişi raporuna itibar ettiğini belirtmediği gibi, buna ilişkin tespit hükmü oluşturmamıştır.
Dosyada mevcut hesap bilirkişi raporu incelendiğinde, brütten hesap yapıldığı gibi, net rakamların da belirtildiği anlaşılmaktadır.
Ayrıca, takdiri indirime tabi genel tatil ücreti alacağından takdiri indirim yapılıp yapılmadığı da açıklanmamıştır.
Kaldı ki, genel tatil ücreti alacağının brütten nete çevrilmesi esnasında SGK ve işsizlik primi de kesilmemiştir. Mahkeme kararı bu noktalardan hatalıdır.
Mahkemece yapılacak iş;
Davacı tarafa talebinin net mi yoksa brüt mü olduğu açıklatılıp, gerekirse genel tatil ücreti alacağından SGK ve işsizlik primi kesintisi yapılıp, kısmi davada hangi kalemde toplam ne kadar alacak hakkı bulunduğu açıklanıp, genel tatil ücreti alacağından takdiri indirim yapılıp yapılmayacağı belirlenip karar vermekten ibarettir.
Ayrıca hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun kararda gösterilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının gözden kaçırılması da hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur.
Yerel mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Dairemizin hükmüne uyulan 16/12/2015 tarihli bozma ilamında açıkça her kısmi davanın aynı zamanda alacakların tamamına yönelik tespit hükmü içermek zorunda olduğunun vurgulanmasına rağmen bozma gereği yerine getirilmemiş, diğer bir anlatımla hüküm altına alınan kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin, ücret alacakları bakımından hak edilen miktarların ne olduğu belirtilmemiştir. Hükmün bu nedenle bir kez daha bozulması gerekmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 09.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here