İŞÇİ 1 GÜNDE HAKKINI ALACAK

Arabulucu, en fazla bir ay içinde başvuruyu sonuçlandıracak. Bu süre zarfında zamanaşımı ve hak düşürücü gibi süreler işlemeyecek. Arabulucuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde işçi iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açacak. Tasarıyla kıdem tazminatındaki zamanaşımı süresinin 10 yıldan 5 yıla indirilmesi de dikkat çekici bulundu.

Tasarının gerekçesinde arabulucuya giden iş uyuşmazlıklarının yaklaşık yüzde 95’inin bir gün veya bir günden daha az süren müzakerelerle sonuçlandırıldığı hatırlatılıyor.

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Dava şartı oluyor

Tasarıyla iş mahkemelerinin kuruluşu yeniden düzenleniyor. İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığı’nca lüzum görülen yerlerde kurulacağı düzenleniyor.

Tasarıyla bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurma olması dava şartı olarak düzenleniyor.

Davacı, arabuluculuk sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında ise arabulucu zorunluluğu olmayacak.

Zamanaşımı kıdemde 5 yıl

Tasarıyla iş sözleşmesi feshedilen işçinin fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ayda işe iade talebiyle arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilirken, arabuluculukla anlaşmaya varılamaması halinde ise 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılması zorunluluğu getiriliyor.

Tasarıyla kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat, kötüniyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatlardaki zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla iniyor.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here