HUZURLARINIZDA BİR AF PAKETİ DAHA YENİ 7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU

2008,2011,2014 ve 2016 derken af paketlerine bir yenisi daha eklendi. Ülke olarak alıştığımız ve artık benimsediğimiz devlet alacaklarının yeniden yapılandırması bir kez daha kanunlaştı. En son çıkarılan 6736 sayılı kanun ile birçok esnaf, GSS borçluları ve vergi borçluları yapılandırmadan faydalanarak borçlarını taksitlendirmiştir.

6736 Sayılı kanuna müracaat edip, maddi imkânsızlıklardan dolayı yapılandırmalarını ödeyemeyenler ya da yapılandırmaya hiç müracaat etmeyenler için tekrardan 7020 sayılı kanun çıkarılmıştır.

Geçtiğimiz hafta köşemizden ‘Bir hafta içerisinde Resmi Gazetede yayımlanacak’ dedikten sonraki gün yayımlanan 7020 sayılı kanuna ilişkin izlenmesi gereken yol haritanız işte bu yazımızda;

27/ 05/ 2017 Tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun ile; Devletin tüm Vergi alacaklarının, Gümrük Vergisi alacaklarının Sosyal Güvenlik kurumu alacaklarının ve devlet kurum, kuruluş alacakları ile belediye alacakları yeniden yapılandırılmasında yararlanma, düzenlemesi yapılmıştır.

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun ile; Tüm Vergi alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri’nin alacakları kanunda belirtilen kurum ve kuruluş alacakları ile SMMM odaları ,YMM odaları ,TÜRMOB , TESK , TOBB ve BARO alacakları yeniden yapılandırılmaktadır.

31 Mart 2017 tarihine kadar belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

19.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar olan kamu borçlarını kapsayan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu’ndan sonra bir kez daha yeniden yapılandırma Kanunu daha yasalaşmıştır. Alacakların yeniden yapılandırması ile ilgili 7020 Sayılı kanun 27/05/2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yürürlüğe giren yeni kanuna göre, daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınmaktadır.

Ancak; Daha önce 6736 sayılı kanun ile yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmaktadır.

Kanun ile, 31/03/2017 tarihine kadar olan kamu alacakları yapılandırılmaktadır

a)-KANUNA GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA;

 Vergiler, vergi cezaları,

 Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

 Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

 Kanunda belirtilen ve aşağıda açıklanan kamu ve meslek odalarının alacakları,

 Bazı idari para cezaları,

 Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar, girmektedir.

b)-YAPILANDIRILACAK ALACAKLARIN DÖNEMI;

 31.03.2017 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

 31.03.2017 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları girmektedir.

 SGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapıların ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

 Belediyelerin; 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergiler ve cezalar, 31/03/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi (2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç)

c)-VERGI ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI;

 Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi de dâhil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017’de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç)

 2017’ye ilişkin olarak 31 Mart 2017’den önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç)

 31 Mart 2017’den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

ç)- VERGI ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALAR (BA-BS VE DIĞER BILDIRIMLER)

31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, Bu Kanunun yayımlandığı tarih 27/05/2017 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir. (VUK 352-353-MÜK.355 Md. BA-BS bildirimi, Kesin Mizan, Mükellef bilgi formu gibi bildirimler)

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; kesinleştiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş, dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş ya da tespit edildiği hâlde ceza ihbarnameleri düzenlenmemiş veya düzenlendiği hâlde tebliğ edilmemiş olanlar kapsam dâhilindedir.

d)- BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

 Belediyelerin, 31 Mart 2017’den önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, (2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) 2017’ye ilişkin olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan asli ve feri amme alacakları.

 Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları.

 Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları.
 Büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı feri alacakları.

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları.

 Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup, bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.

e)- GECİKME ZAMMI / FAİZİNİN SİLİNMESİ Yİ-ÜFE UYGULAMASI

Bu Kanunun yayımlandığı tarih ( 27/05/2017 ) itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE(YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.

f)- SON MÜRACAAT TARİHİ VE ÖDEMESİ;

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’a göre, yapılandırmadan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar başvuruda bulunulacak.
Taksit ödemeleri ;

 Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017’ye, kadar

 SGK’ya ilk taksit 31 Ağustos 2017’ye kadar,

Diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde asgari 6 eşit taksit, azami 18 eşit taksitte ödenecek.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu Kanunda belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.

Dileriz ki tüm vatandaşlarımız bu yapılandırmadan faydalanır ve ülke ekonomisi bu af kanunları ile canlanır. ‘Borçlulara Müjde!’ haberlerini takip etmeyeceğimiz günlere…

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here