DİSİPLİN CEZALARININ MEMURUN YÜKSELMESİNE ETKİLERİ

Disiplin cezaları 657 sayılı Kanunun 124”üncü maddesinde Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma olmak üzere beşe ayrılmıştır. Amirlerce verilen disiplin cezalarının; üst görevlere atanma, maaş ve görevde yükselme uygulaması olmak üzere üç düzeyde memur statüsüne etkisi bulunmaktadır. Aşağıda, idari uygulamalar ve mahkeme kararları ışığında, bu üç konuya sırasıyla değinilmiştir.
1- Üst düzey kadrolara atanmaya etkisi

Üst kadrolara atanma yönünden getirilen kısıtlama 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Uygulama” başlıklı 132”nci maddesinde yer almaktadır. Buna göre; “Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.”

Bu maddeye göre, belirtilen üst düzey kadrolara, sadece aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler atanamamaktadır.

2- Disiplin cezasının maaşa etkisi

657 sayılı Kanuna göre maaş unsurları sınırlı sayıdadır. Ancak, 657 sayılı Kanun sonrasında çıkarılan çok sayıda Kanun ve KHK”larla yeni yeni ödeme kalemleri getirilmiştir. Maaşı etkileyen temel disiplin cezası, “aylıktan kesme” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasıdır. Bunun dışında diğer disiplin cezalarının maaşın ana kalemlerini etkileyen bir yönü bulunmamaktadır.

Ancak, bazı kurumlar, çıkarmış oldukları kurumsal düzeydeki düzenleyici işlemlerle, personeline döner sermaye ödemesi veya ek ödeme yapabilmekte ve çıkardıkları iç yönergelerle de disiplin cezası alanların, ek ödemelerinde kesintiye gidebilmektedir. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 2001/427 esas nolu kararında, disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırımların mevzuatta belirlendiği, idari düzenlemelerle disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine olanak bulunmadığını belirtmiştir.

3- Disiplin cezasının görevde yükselmeye etkisi

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca karalaştırılmış olup, 18/4/1999 tarihli ve 23670 Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Anılan Yönetmeliğin Sicil ve Disiplin başlıklı 7 nci maddesinde “Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler. ” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan her kamu kurumunun bir görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği bulunmaktadır. Bu genel hüküm gereğince, kamu kurumları, kendi özel yönetmeliklerinde disiplin şartları açısından bir düzenleme yapmıştır.

Öte yandan, bazı kamu kurumları, disiplin cezası alan personeli görevde yükselme eğitim ve sınavına almama yönünde, yönetmeliklerinde düzenleme yapmış, ancak bu düzenleme Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here