22.Hukuk Dairesi – Ücret Tespiti ve İşçi Alacaklarının Ödenmesine İlişkin Karar

22. Hukuk Dairesi         2017/35269 E.  ,  2017/14644 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının 02.06.2007-06.03.2012 tarihleri arasında çalıştığını, maaş ve ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 06.03.2012 tarihinde ihtarname çekmek suretiyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini, yıllık İzinlerinin eksik kullandırıldığını, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını, son olarak aldığı aylık net maaşının 2.255,00 TL civarı olduğunu beyanla, ücret alacağı kıdem, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalıların Cevabının Özeti:
Davalı vekili; iş sözleşmesini davacının feshettiğini, kıdem tazminatı talep edemeyeceğini, gündüz vardiyası dışında çalışmasının olmadığını, haftalık 45 satten fazla çalıştığı iddiasının reddedilmesi gerektiğini, davalı işyerinde personel giriş çıkış saatlerinin tespiti için kart okuma sistemi getirildiğini, asgari ücretle çalıştığını, davacının alacağının bulunmadığını, talep konusu alacakların zamanaşımına uğradığını beyanla davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesi’nin 2015/4315 esas, 2015/4717 karar sayılı bozma ilamı ile sair temyiz itirazları reddedilerek; “Mahkemece emsal araştırması yapılmadan davacının 2.250,00 TL ücret aldığı kabul edilerek hesaplama yapılmıştır. Davacının aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalı olduğundan, işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından özellikle ilgili meslek odasından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.
Davacının iş sözleşmesi 06.03.2012 tarihinde feshedilmiştir. Fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı aşılarak kıdem tazminatının 3.138,55 TL üzerinden hesaplanması hatalıdır.” gerekçeleri ile bozulmuştur.
Mahkeme Kararı:
Mahkemece bozma ilamından sonra emsal ücret araştırması yaptırılmış, bilirkişi raporu alınmış, emsal ücretler, davalı tanığının beyanları, SGK kayıtları ışığında davacının 2.000,00 TL net ücret karşılığında çalıştığı kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
Temyiz:
Hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, hükmün uyulan önceki Yargıtay bozma ilamına uygun biçimde verilmiş olmasına, bozma ile kesinleşen ve karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin yeniden incelenmesine hukukça ve yasaca cevaz bulunmamasına ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
2-Mahkemece emsal ücret araştırması için yazılan yazılara verilen cevaplarda; Ticaret ve Sanayi Odası yaklaşık net 1.500,00 TL, … Hastanesi brüt 1.676,21 TL net 1.200,00 TL, Türkiye kamu Hastaneleri net 1.524.04, brüt 2.385,54 TL ücret ve 1.050,00 TL ek ödeme, … Hastanesi brüt 2.444,48 TL net 1.750,00 TL şeklinde bildirimde bulunmuşlardır.
Mahkemece emsal ücret araştırmalarına göre hesap yapılmak üzere dosya bilirkişiye verilmiş, bilirkişi tarafından 17.02.2016 havale tarihli raporda bildirilen emsal ücretlerin ortalaması alınarak davacının ücreti 1.532,87 TL net, 2.138,22 TL brüt olarak hesaplanmıştır.
Davacı vekilinin itirazı sonucunda 29.04.2016 havale tarihli bilirkişi ek raporunda emsal ücrete ve davacı vekilinin, davacının net 2.000,00 TL ücret aldığı şeklindeki beyanına göre seçenekli hesaplama yapılmıştır.
Mahkemece ek rapordan sonra emsal ücret hesabına Kamu Hastaneleri tarafından bildirilen 1.320,00 TL ek ödeme dahil edilerek yeniden hesaplama yapılması için dosya bilirkişiye verilmiş, bilirkişi 30.05.2016 havale tarihli raporu ile yeni bir hesaplama yapmıştır.
Mahkeme hükme esas olarak 29.04.2016 havale tarihli bilirkişi raporunda davacı vekilinin, davacının en az 2.000,00 TL ücret alacağı olduğu yönündeki itirazına göre yapılan seçenek hesaplamaya göre hüküm kurmuştur.
Bozma ilamına uyularak, yapılan hesaplamada kıdem tazminatı tavanına uyulması yerindedir. Yine 30.05.2016 havale tarihli bilirkişi raporunda; Kamu Hastaneleri tarafından bildirilen 1.320,00 TL ek ödeme Kamu Hastanelerinde çalışan personele özgü bir ödeme olup davacının kamu personeli olmaması, davalı işverenin de kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı olmaması karşısında bu ek ödemenin hesaplamaya dahil edilmesi doğru değildir. Mahkemenin bu hesaplamaya itibar etmemesinde bir isabetsizlik yoktur. Ancak bozma ilamında da belirtildiği üzere taraflar arasında davacının aldığı ücret ihtilaflı olduğuna göre davacının meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından özellikle ilgili meslek odasından emsal ücretin ne olabileceği araştırılarak sonucuna göre karar verilmelidir. Mahkemece bozma ilamına uyulduktan sonra bozma ilamı gereğince araştırma yapılmış olup gelen emsal ücret araştırması yazı cevapları değerlendirilerek düzenlenen 29.04.2016 tarihli bilirkişi raporunun dosya kapsamına ve bozma ilamında belirtilen hususlara en uygun rapor olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılan emsal ücret araştırması sonucunda Kamu Hastaneleri Kurumunun bildirdiği ek ödeme dahil edilmeden 29.04.2016 havale tarihli bilirkişi raporundaki hesaplamaya göre karar verilmesi gerekirken, ücret miktarı ihtilaflı olmasına rağmen, davacının beyanlarına itibar edilerek yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.06.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here