9. Hukuk Dairesi – Ücret Alacağının Ödetilmesine İlişkin Karar

9. Hukuk Dairesi         2017/22048 E.  ,  2017/12490 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, davacının Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmak olduğunu, Haziran/2009 ayından itibaren ücretlerinin muvafakati olmadan düşürüldüğünü, 32 sayılı Genelge’ye göre düşürüldüğünü ileri sürerek fark ücret alacaklarını istemiştir.
B)Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, müvekkiline husumet düşmediğini, taleplerin zamanaşımına uğradığını, mahkeme’nin yetkili olmadığını, davacının yükleniciler ile yaptığı iş akitlerinde ücret değişikliğini kabul ettiğini, ücret düşüşü sonrası dava tarihine dek uzun süre geçtiğini, ücretleri ihtirazi kayıtsız alan davacının ücret düşüşünü zımnen kabul ettiğini, işyeri uygulamasına dönüştüğünü, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının davalı kuruma ait … Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştığı, yapılan işin davalı kurumun asıl işlerinden olduğu, ihbar olunan ve diğer şirketlerce sağlanan işler tarafından işin yapıldığı, davalı ile diğer şirketler arasında alt işveren , asıl işveren ilişkisinin kurulduğu, İş Kanunu’nun 2/6 maddesine göre davalının, davacının işçilik hak ve alacaklarından sorumlu olduğu, bu nedenle husumet itirazının yerinde olmadığı, dosyaya sunulan ücret bordroları, banka hesap dökümü, SGK hizmet dökümü ve toplu dönem bordroları birlikte değerlendirildiğinde, davacının 2009 Mayıs ayı ücretinin brüt 1.032,50 TL olduğu, bu dönemdeki brüt asgari ücretin ise 666,00 TL olduğu anlaşılmıştır.Davacının aldığı brüt ücretin 2009 Mayıs ayına kadar dönem brüt asgari ücretin %55 arttırılmış hali olduğu, 2009 Haziran ayı ve sonrasında ise dönem asgari ücretin brüt %20 artırılarak ödenmeye devam edildiği tespit edildiği, İş Kanunu’nun 62. Maddesine göre ücrette indirim yapılamayacak durumlar belirtildiği, bu haller dışında işçi ve işveren arasında anlaşmanın olması halinde , ücrette indirim yapılabileceği, davacı işçinin çalıştığı sırada davalı kurumun ücretlerde, indirim sonucunu doğuran ve iş sözleşlesinin esaslı değişikliği anlamına gelen 2009/32 sayılı genelgeyi yayınladığı ve buna bağlı olarak 2009 Haziran ayından itibaren ücretinin indirilerek dönem brüt asgari ücretin %55 fazlası kadar ücretinin 2009 Haziran ve sonrasında dönem brüt asgari ücretten %20 fazlası şeklinde ödenmeye devam edildiği, bu şekilde ücretinin aylık brüt 1.032,50 TL den, 870,00 TL ye düşürüldüğü, bu durumun işçi tarafından kabul edilmediği, davalı kurumun diğer alt işverenlerle birlikte asıl işveren olarak bu ücret farkından sorumlu olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D)Temyiz:
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E)Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Somut uyuşmazlıkta, Kemik Hastanesi’nden Dairemizin geri çevirme kararı sonucu Uyap üzerinden gelen, davacı ile Dolunay Şirketi arasında imzalanmış iş akti, 01/04/2014 tarihinden itibaren geçerli olup, ücret brüt 1281,99 TL olarak belirtilmiştir. Hükme esas bilirkişi raporunda 01/01/2014-Haziran/2014 tarihleri arası alması gereken ücret 1660,05 olarak tespit edilerek hesaplama yapılmıştır. Bu iş akti davacı taraftan sorularak hesaba esas dönem içinde kapsadığı dönem açısından neticeye etkisi irdelenmelidir.
3-Bilirkişi raporunda hesaplanan fark ücretin “brüt” olmasına rağmen bu miktara Mahkeme hükmünde “net” denilerek hükmedilmesi de hatalıdır.
F)Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 10/07/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here