ARA BULMAYI ÖĞRENMEK LAZIM…

2016 yılında Yargıtay’a temyiz itirazı üzerine incelenmek üzere gelen dosya sayısı 513.893, Ceza davası dosya sayısı da 288.341, ayrıca 54.195 de üst kurullara gelen dosya yani 2016 da sadece üst mahkemelere itirazla gelen ihtilaf dosya sayısı 850.000 civarında.

2015 yılında Cumhuriyet Savcılığına yapılan başvuru dilekçesi sayısı 7.183.574, hukuk, ceza ve idari mahkemelere gelen dava sayısı 6.587.000 ve icra müdürlüklerine intikal eden toplam dosya sayısı 7.500.000. Tüketici hakem heyetlerine yapılan ihtilaf başvurusu sayısı 3.500.000
Etti mi size, bir yılda yargı organlarına taşıdığımız olay sayısı 20.000.000

Yanlış okumadınız 20 milyon!!!

İşte bu yüzden;

Zorunlu arabuluculuk ‘resmen’ başladı.

Özellikle İşçinin işverene dava açmadan önce arabuluculuk şartı getiren yasa Resmi Gazete’de yayımlandı. Artık iş mahkemeleri arabulucuya başvurulmadan açılan davaları herhangi bir işlem yapılmaksızın reddedebilecek.

Peki, nasıl işleyecek bu arabuluculuk hikâyesi?

 

ADLİYELERE ARABULUCULUK BÜROLARI KURULACAK

Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk büroları kurulacak.

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından münhasıran bu bürolarda çalışmak üzere, bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel görevlendirecek. Arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkimliğinin gözetim ve denetimi altında görev yapacak.

Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde bu büroların görevi, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgili hâkimin gözetim ve denetimi altında yerine getirilecek.

3 HAFTADA SONUÇ ALMAK MÜMKÜN

İş sözleşmelerinin feshinde, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulmak zorunda. Arabulucu atandıktan sonra üç hafta içerisinde karar verecek. Bu süre zorunlu hallerde en fazla bir hafta süreyle uzatılabilmektedir.

Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçi ve işveren tarafının işe iade konusunda anlaşmaya varamamaları halinde, arabulucu tarafından son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecektir. Arabulucu görüşmeleri sonunda anlaşmaya varılamaması halinde arabulucu tutanak düzenleyecek ve mahkeme başvuru dilekçesinin ekine arabulucu tutanağı eklenecektir.

 

 

2 SAATTE UZLAŞILAMAZSA MASRAFLAR HAZİNEDEN

Taraflar arabulucu görüşmelerine katılmışlarsa anlaşma sağlamaları halinde arabuluculuk ücret tarifesi üzerinden eşit şekilde ödeme yapacaklardır. İşe iadede anlaşma sağlanırsa işçi alacakları üzerinden hesaplama yapılacak, taraflar eşit şekilde ödeme yapacaklardır.

Anlaşma sağlanamazsa iki saatten az görüşme süreleri Hazine’den karşılanacak, iki saatten fazla süreli görüşmelerde ise iki saati aşan kısımlar taraflarca eşit şekilde karşılanacaktır.

Arabuluculuk sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya 2 saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hallerinde, 2 saatlik ücret tutarı ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

2017 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre bir saatlik ücret miktarı 120 lira olduğundan,  bu rakam 240 liradan az olamayacak.

İLK TOPLANTIYA KATILMAYAN TARAF TÜM YARGILAMA GİDERLERİNİ ÖDER

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmeyecek.

Diğer bir ifadeyle arabuluculuk sürecine geçerli bir mazeret göstermeksizin katılmayan işveren, davada haklı çıksa bile, yargılama giderlerinin tamamını ödemek zorunda kalacak ve davayı kazandığı halde vekalet ücreti alamayacak. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacak.

İŞKURUN YETKİSİ ARABULUCUYA

Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlükleri personelinin “iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin” kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri inceleme yetkisi kaldırılmıştır.

İş sözleşmesi devam eden işçiler bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş müfettişleri eliyle denetim ve teftiş yetkisi devam edecek. İş sözleşmesi fiilen sona eren işçiler ise doğrudan arabulucuya başvuracaklar.

YÜRÜRLÜK 2018’DE

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, 01.01.2018 tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacak.

Biri Dünyanın biri Avrupa’nın Adliye Saraylarıyla övündüğümüz, Nüfus sayımız benzer Almanya’ya 50 kez tur bindirdiğimiz hukuken küs hallerimize bakınca,

Uzlaşmayı öğrenmemiz lazım!

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here