Pratik Bilgiler

Asgari Ücret

2018 ASGARİ ÜCRET TABLOSU
01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında
Günlük kazanç alt sınırı        : 67,65 TL
Aylık kazanç alt sınırı           : 2.029,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı       : 507,37 TL
Aylık kazanç üst sınırı          : 15.221,25 TL

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

ASGARİ ÜCRETİ NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.029,50 TL
SGK PRİMİ % 14 284,13 TL
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 20,30 TL
GELİR VERGİSİ %15 (*) 106,55 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 152,21 TL
DAMGA VERGİSİ % 07,59 15,40 TL
KESİNTİLER TOPLAMI 426,38 TL
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.603,12 TL

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 2.029,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 314,57
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 40,59
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 2.384,66

Genel Sağlık Sigortası Prim Hesaplama Tablosu

01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında 60,87 TL GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2018 – 30.06.2018 5.001,76
01.01.2017 – 30.06.2017 4.426,16
01.01.2016 – 30.06.2016 4.092,53
01.09.2015 – 31.12.2015 3.828,37
01.07.2015 – 01.08.2015 3.709,98
01.01.2015 – 30.06.2015 3.541,37
01.01.2014 – 31.12.2014 3.438,22
01.07.2013 – 31.12.2013 3.254,44
01.01.2013 – 30.06.2013 3.129,25
01.07.2012 – 31.12.2012 3.033,98
01.01.2012 – 30.06.2012 2.917,27
01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85
01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23
01.07.2010 – 31.12.2010 2.517,01
01.01.2010 – 30.06.2010 2.427,04
01.07.2009 – 31.12.2009 2.365,16
01.01.2009 – 30.06.2009 2.260,05
01.07.2008 – 31.12.2008 2.173,18
01.01.2008 – 30.06.2008 2.087,92
01.07.2007 – 31.12.2007 2.030,19
01.01.2007 – 30.06.2007 1.960,69
01.07.2006 – 31.12.2006 1.857,44
01.01.2006 – 30.06.2006 1.770,63
01.07.2005 – 31.12.2005 1.727.15
01.01.2005 – 30.06.2005 1.648,90
01.07.2004 tarihinden itibaren 1.574.740.000.-TL
01.01.2004 tarihinden itibaren 1.485.430.000.-TL
01.07.2003 tarihinden itibaren 1.389.950.000.-TL
01.01.2003 tarihinden itibaren 1.323.950.000.-TL

Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları

2018 YILI
Taban (01.01.2018-31.12.2018) 2.029,50 TL
Tavan (01.01.2018-31.12.2018) Taban (x) 7,5 15.221,21 TL
2017 YILI
Taban (01.01.2016-31.12.2016) 1.777,50 TL
Tavan (01.01.2016-31.12.2016) Taban (x) 6,5 13.331,25 TL
2016 YILI
Taban (01.01.2016-31.12.2016) 1.647,50 TL
Tavan (01.01.2016-31.12.2016) Taban (x) 6,5 10.705,50 TL

Yapılan düzenleme ile 01/01/2017itibariyle asgari ücret tavan tutarı 7,5 olarak uygulanacaktır.

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Seçilebilecek Kanun Numarası Kanun numarası                             seçilemez
Sigorta Kolları Sigortalı İşveren Toplam
Hissesi Hissesi Hisse
(%) (%) (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi 1 ila 6,5 1 ila 6,5
Toplam 7,5 23,5 ila 29 31 ila 36,5

2018 Yılı 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı
3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 21.036
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 167
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 167
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 167
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 167
28 99/c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 167
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 693
30 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.627
30 101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.627
32 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 191
39 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 191
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 693
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 693
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 337
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 337
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 337
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 337
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 337
63 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 337
68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.853
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.853
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.853
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.853
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.853
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.853
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.853
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.853
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 21.036
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 16.829
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 16.829
96/2 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 16.829
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 16.829
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.– 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

Aile ve Çocuk Yardımları

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

– Yemek Parası:

 • 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında; 67,65 TL x % 6 = 4,06 TL (Günlük)

– Çocuk Zammı:

 • 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x % 2 = 40,59 TL (Aylık)

– Aile Zammı (Yardımı):

 • 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında; 2.029,50 TL x % 10 = 202,95 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

GELİR DİLİMİ VERGİ ORANI
14.800 TL’ye kadar %15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası %20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası %27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası %35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

GELİR DİLİMİ VERGİ ORANI
14.800 TL’ye kadar %15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası %20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası %27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası %35

 

35%

Evlenme Ödeneği

Evlenme ödeneğinin miktarı SGK’ dan alınmakta olan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı, yani 24 katıdır.

 

Örnek ;

 

Kişi, 250,00 TL aylık almakta ise bu tutar üzerinden 24 ile çarpılarak(24×250,00) = 6.000 TL ödeme alacaktır.

Emzirme Ödeneği

 

2018 Yılı için; 149,00TL
2017 Yılı için; 133,00TL
2016 Yılı için; 122,00TL
2015 Yılı için; 112,00TL
2014 Yılı için; 103,00TL
2013 Yılı İçin; 95,00 TL
2012 Yılı İçin; 89,00 TL
2011 Yılı İçin; 80,00 TL
2010 Yılı İçin; 75,00 TL
2009 Yılı İçin; 70,00 TL

 

Cenaze Ödenekleri

2018 Yılı için 595,00 TL
2017 Yılı için 531,00 TL
2016 Yılı için 489,00 TL
2015 Yılı için 449,00 TL
2014 Yılı için 415,00 TL
2013 Yılı için 386,00 TL
2012 Yılı İçin 363,00 TL
2011 Yılı İçin 328,00 TL
2010 Yılı İçin 308,00 TL

 

Geçici İş Görmezlik Geliri

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. 4a’lı sigortalıların ödenek veya gelire esas günlük kazançlarının hesabında:

 • Prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler dikkate alınmış ise ödenek ve gelire esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, %50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
  • İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yapılan ücret, ikramiye, zam tazminat ve bu mahiyetteki ödemelerden, ödenek ve gelirin hesabına esas alınan üç aylık dönemden önceki aylara ilişkin olanlar dikkate alınmaz.

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış olduğu tespit edilen sigortalıya bağlanmaktadır. İş kazasından dolayı meslekte kazanma gücünü yüzde 10 veya daha fazla kaybetmiş sigortalılara iş kazasından dolayı sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
Sürekli iş göremezlik geliri ömür boyunca verilmektedir. Gelirin bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na belirli bir süre ve miktar prim ödenmesi gerekli değildir.

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kuruluna gönderilecek belgeler aşağıdakilerdir:
* İlk işe giriş sağlık raporu
* İş kazası ve meslek hastalığı bildirim belgesi
* Soruşturma raporu ve tutanaklar
* çalışır veya çalışamaz raporu
* Geçici iş göremezlik ödeneği belgesi

İş kazasından sonra veya meslek hastalığının tedavisi için başvurduğu hastanelerden alınan epikrizler ile tedavisi tamamlanıp bulguları sekel halini aldıktan sonra, son durumunu gösterir sağlık kurulu raporu ve dayanağı tüm belgeler bulunmak zorundadır.
Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması veya devretmesi şartı aranmaz. Sigortalının örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan tahsis talep dilekçesi ile, ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne başvurması yeterlidir. Tahsis talep dilekçesine, iki adet belgelik fotoğrafı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun talebi halinde sigortalının nüfus cüzdanının bir fotokopisi eklenir.
Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanmaktadır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.

Ölüm Geliri

1) 4/a’lı Sigortalıların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları
5510 Sayılı Kanunun 32 nci maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanma şartları düzenlenmişti. Bu şartlar;
• Her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
• 47 nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
• Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

2) 4/b’li Sigortalıların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları
5510 Sayılı Kanunun 32nci maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanma şartları düzenlenmişti. Bu şartlar;
• En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş.
• 47nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
• Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları ve genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır.

3) 4/c’li Sigortalıların Hak Sahiplerine Ölüm Aylığı Bağlanma Şartları
5510 Sayılı Kanunun 32nci maddesinde ölen sigortalının hak sahiplerine aylık bağlanma şartları düzenlenmişti. Bu şartlar;
• En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
• 47nci maddede yazılı sebeplerle kazaya uğramış, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış,
• Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Yaşlılık Aylığı

5510 sayılı kanun’un 28. maddesinde yaşlılık aylığına hak kazanma açısından işçiler (m. 4/I-a’ lılar), bağımsız çalışanlar (m. 4/I-b’ liler) ve kamu görevlileri (m. 4/I-c’ liler) için farklı koşullar düzenlenmiştir.

İşçilerin, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve 7200 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmaları gerekmektedir.

Bağımsız çalışanların, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmaları gerekmektedir.

5510 s. kanun’un 28. maddesinde emekli olabilmek için aranan 9000 gün prim koşulu 25 yıllık sigortalı çalışma arayan 1479 sayılı bağ-kur kanunu ile paralellik göstermektedir. Bağımsız çalışanlara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması da zorunludur.

Kamu görevlilerinin, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmaları gerekmektedir.

5510 s. Kanun’un 28. maddesinde emekli olabilmek için aran 9000 gün prim koşulu 25 fiili hizmet yılı çalışmayı arayan 5434 sayılı T.C Emekli sandığı kanunu ile paralellik göstermektedir.

Halen kadınlarda 58, erkeklerde 60, olan yaş koşulu her çalışan grubu için (işçi, bağımsız, kamu görevlisi) ilk olarak 1.1.2036’ya kadar değişmeden devam edecektir. 1.1.2036’dan 1.1.2048’e kadar ise kademeli bir artış düzenlenmiştir.

Buna göre emeklilik yaşı 1.1.2036’dan 1.1.2048’e kadar iki yıl da bir, birer yaş artırılmaktadır (5510 s. K m. 28/II a) buna göre; 01/01/2036 ila 21/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 64, erke için 65, 1/1/2046 ila 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanacaktır.

Malüllük Geliri

Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için ön şart olarak sigortalının;
1. Çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiği tespit edilerek SGK Sağlık Kurulunca malûl sayılması,
2. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün yüzde 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybetmemiş olması,
3. En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak bin 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın
1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, halinde malullük aylığı bağlanacaktır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Aylıkların ve Gelirin Birleştirilmesi

A) Aylıkların Birleşmesi

1) Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
2) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanacaktır.
3) Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanacaktır.
4) Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanacaktır.
5) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı ödenecektir.
6) 5510 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi de ödenecektir.
7) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlanacaktır.

 1. B) Gelirlerin Birleşmesi
  Kısa vadeli sigorta kollarından (iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri) bağlanacak gelirlerin birleşmesi halinde;
  1) Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki geliri bağlanacaktır.
  2) Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanacaktır.
  3) Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı ödenecektir.
  4) Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri ödenecektir.
  5) Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği gelir bağlanacaktır.
 2. C) Gelir ve Aylıkların Birleşmesi
  1) Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık veya ölüm aylığının yarısı bağlanacaktır.
  2) Sigortalıya hem malullük aylığı hem de eşinden dolayı ölüm geliri bağlanır. Ancak yüksek olan malullük aylığı tamdan, az olan ölüm geliri yarımdan ödenir.
  3) Sigortalıya hem yaşlılık aylığı hem de sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olan yaşlılık aylığı tamdan, az olan iş göremezlik geliri yarımdan ödenir.
  4) Eşinden ölüm aylığına, babasından da ölüm gelirine hak kazanan hak sahibine, eşinden dolayı ölüm aylığı, babasından dolayı ölüm geliri bağlanır, ancak yüksek olan eş aylığı tamdan, az olan ölüm geliri ise yarımdan ödenir.

Sakatlık İndirim Tutarları

Engellilik derecesi İndirim Tutarı (2018) İndirim Tutarı (2017) İndirim Tutarı (2016) İndirim Tutarı (2015) İndirim Tutarı (2014) İndirim Tutarı (2013) İndirim Tutarı (2012)
Birinci derece 1.000,00 TL 900,000 TL 900,00 TL 880,00 TL 800,00 TL 800,00 TL 770,00 TL
İkinci derece 530,000 TL 470,000 TL 460,00 TL 440,00 TL 400,00 TL 400,00 TL 380,00 TL
Üçüncü derece 240,000 TL 210,000 TL 210,00 TL 200,00 TL 190,00 TL 190,00 TL 180,00 TL

Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranları

Sıra No İŞ KOLU Asgari İşçilikOranı (%)
  AĞAÇ – BAHÇE – ORMAN – PARK
1- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli) 7
2- Ağaç (çalı çırpı) kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz) 30
3- Ağaç dikimi (makineli) 10
4- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makineli) 10
5- Ağaç kesimi (yükleme ve nakliye dahil) (makinesiz) 20
6- Ağaçlandırma alanlarının sulanması (makineli-arazöz) 6
7- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makineli) 10
8- Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü (makinesiz) 30
9- Ağaçtan kozalak toplama 35
10- Arazi hazırlığı (fidan üretim işlerinde) (makineli) 6
11- Arazi sulaması (cebri sulama) 30
12- Arazi sulaması (motopomp ve boru ile) 10
13- Arazi sulaması (yağmurlama sistemi ile) 9
14- Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti (makineli) 6
15- Aşı çalışması 30
16- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 10
17- Bakım (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 35
18- Bank ve çöp kovası imalat ve montajı 9
19- Biçer Döver ile hasat 8
20- Budama işi (makas, testere vs.) 35
21- Budama işi (makineli) 10
22- Çalı veya çiçek dikimi
a) Çalı veya çiçek yükleniciye ait ise 9
b) Çalı veya çiçek idarece verilir ise 30
23- Çobanlık hizmetleri, hayvan bakımı 30
24- Diri örtü temizliği -yangın ve emniyet yolu- toprak işleme (makineli) 6
25- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makineli) 10
26- Ekim (fidan üretimi için tohum ekimi) (makinesiz) 35
27- Fidan dikilmesi
a) Fidanların müteahhitçe temin edilmesi halinde 9
b) Fidanların idarece verilmesi halinde 30
28- Fidanların araziye dağıtımı 25
29- Fidanlık bakım işi 35
30- Futbol sahası çimlendirilmesi işi (doğal çim) 15
31- Halı döşenmesi (spor sahalarına) 12
32- İlaçlama (işçi ile) (sırt pulvarizatörü ile) 20
33- İlaçlama (uçak, helikopter, termal fog, ULV, ekolojik atomizer ile) 8
34- Orman ürünlerinin depoda istifi (makineli) 7
35- Ormanda boylama ve mesaha ölçümü işi 15
36- Ot – saman – sap balyalama işi (makineli) 10
37- Ot alma – ot biçilmesi, fidan diplerinin çapalanması (makinesiz) 35
38- Ot biçilmesi ve çim biçilmesi (makineli) 10
39- Pamuk balyalama (presleme), pamuk çiğitlerinin ayrılması, depolanması ve sevk için vasıtaya yüklenmesi 10
40- Park alanlarının sulanması, cadde ve sokakların yıkanması (makineli) 7
41- Park inşaatı
a) Donanımlı Parklar(içerisinde aquapark, lunapark, havuz, restoranlar, vb. bulunan) 10
b) Semt parkları 12
42- Park,  refüj ve caddelerdeki yeşil alanların sulanması (elle ve hortumla) 30
43- Parklarda oyun grupları 9
44- Repikaj (tüp ve kap doldurma) (fidan üretim çalışmalarında) 35
45- Rulo çim temini ve serilmesi 12
46- Silaj taşıma ve silaj ve çiğnenmesi (mısır çiğneme-makine kepçe vb.) 7
47- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (işçi ve makineli) 25
48- Söküm ve ambalajlama (fidan üretim çalışmalarında) (makineli) 15
49- Süt sağımı (makineli) 6
50- Süt sağımı (makinesiz) 30
51- Şelale inşaatı 10
52- Teraslama (makineli) 10
53- Teraslama (makinesiz) 30
54- Tohum çıkarma (fidan üretim çalışmalarında) (makinesiz) 30
55- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makineli) 10
56- Tohum ekimi (ağaçlandırma ve erozyon çalışmalarında) (makinesiz) 30
57- Yanık orman sahası örtü temizliği (insan gücüyle) 30
58- Yanık orman sahası örtü temizliği (makine ile-buldozer greyder vs.) 4
59- Yeşil alanların bakımı (sulama, çapalama, çimlerin biçilmesi) 20
AKARYAKIT – DOĞALGAZ – PETRO KİMYA – RAFİNERİ
1- Akaryakıt depolama tankları tesisi 9
2- Akaryakıt ham petrol dolum ve boşaltım tesisi (komple) 9
3- Akaryakıt pompa istasyonu inşaatı 9
4- Akaryakıt tankları katodik koruma 9
5- Doğalgaz boru hattı şehir içi (malzemeli) 8
6- Rafineri asit ve kostik sahalarının anti asit malzeme ile kaplanması 12
7- Rafineri tank gövde saç değişimi (kumlama boya dahil) 12
8- Rafineri ve petro kimya tesisleri 9
9- Şehir içi doğalgaz abone bağlantı hattı 10
10- Şehirlerarası akaryakıt boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) 6
11- Şehirlerarası doğalgaz boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) 6
12- Şehirlerarası ham petrol boru hattı inşaatı, karada ve denizde (malzemeli) 6
BARAJ – GÖLET – SULAMA
1- Baraj onarımı (beton) (komple) 7
2- Baraj onarımı (kaya dolgu baraj)(komple) 5
3- Baraj onarımı (toprak dolgu)(komple) 5
4- Barajda gentomat uygulaması 5
5- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (beton baraj), komple (dolgu – tünel – savak) 6
6- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (kaya dolgu baraj), komple (dolgu – tünel – savak) 5
7- Barajlar, göletler ve hidroelektrik santral inşaatı (toprak dolgu baraj), komple (dolgu-tünel-savak) 5
8- Çamurla tıkalı çelik boruların basınçlı su ile temizlenmesi 8
9- Dolu savak inşaatı (münferit) 6
10- Hidromekanik teçhizat imal ve montajı (kapak, cebri boru vb.) 9
11- Regülatör inşaatı (komple) 6
12- Riprap yapılması (barajlarda su tarafına yapılan istifsiz kaya dolgu) 6
13- Su seviyesi ölçüm sistemi (limnigraft sistemi) 6
14- Sulama kanalları elle temizliği
a) Ana kanal temizliği 30
b) Yedek kanallar ( kısmen işçi kısmen makineli ) 17
15- Sulama kanalları temizliği (makineli) 4
16- Sulama tesisi sifon yapılması 10
17- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (hafriyat, boru, dolgu dahil borulu sistem) 8
18- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (klasik sistem-dikdörtgen-trapez kesitli-beton) (hafriyat hariç) 9
19- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (prefabrik elemanlarla yapılan kanalet sistemi) 6
20- Sulama tesisi veya kanalı inşaatı (sprinker sistem, damlama sistemi) 9
BİNA (Fabrika, Endüstri Tesisleri, Teknolojik Yapılar, Silo, Kule, Spor Tesisi, Garaj, Otopark, Cami, Minare, Dekorasyon, Eski Eser vb.)
1- Ahşap döşemenin sistre yapılması (boya dahil) 10
2- Ahşap palet tamiri 15
3- Ahşap palet yapımı 10
4- Ahşap yapı karkası, 15
5- Banka şubesi iç dekorasyon (tadilat, tamirat vs.) 13
6- Bilgi teknolojisi alt yapı inşaatı 9
7- BİNA – Açık hava müzesi teşhir alanı düzenlenmesi işleri (normal betonla) 8
8- BİNA – Aerodinamik laboratuvar inşaatı 9
9- BİNA – Ahşap kaplama işi 11
10- BİNA – Ahşap parke yapılması 15
11- BİNA – Akrilik antiskid zemin kaplama 10
12- BİNA – Alabalık üretim istasyonu inşaatı 9
13- BİNA – Alüminyum camekan veya asma tavan yapımı 12
14- BİNA – Alüminyum doğramadan pencere yapımı 12
15- BİNA – Alüminyum giydirme dış cephe yapımı 12
16- BİNA – Amblem işi (bina iç ve dış cephelerine) 10
17- BİNA – Anahtar, kapı kolu, menteşe, kilit, vasistas, ispanyolet vs. 9
18- BİNA – Andezit plak taş döşenmesi 10
19- BİNA – Anıt mezar inşaatı 10
20- BİNA – Asansör revizyonu 12
21- BİNA – Asansör tesisatı (engelli) 7
22- BİNA – Asansör tesisatı (yeni) 7
23- BİNA – Asma germe membran işleri 9
24- BİNA – Atletizm pisti sentetik kaplama işi (alt yapı hariç) 10
25- BİNA – Banko ve dolap vb. işleri 10
26- BİNA – Bayrak direği yapılması (boya dahil) 10
27- BİNA – Beton, kalıp, iskele, betonarme demiri (münferit) 9
28- BİNA – Betonarme karkas inşaat (inşaat-mekanik-elektrik komple) 9
29- BİNA – Bina cephesine reklam 10
30- BİNA – Boya, badana ve sıva yapılması 15
31- BİNA – Cam takılması işi (cam temini ve takılması) 10
32- BİNA – Cam tuğla örülmesi (cam tuğla temini ve örülmesi) 10
33- BİNA – Depreme dayanıklılık kontrolü (Tabanca ile beton mukavemet ölçümü) 7
34- BİNA – Depreme karşı güçlendirme işi 12
35- BİNA – Doğalgaz veya fuel-oil’e dönüşüm (merkezi sistem-apartman kazanlı) 10
36- BİNA – Doğalgaza dönüşüm (daire kombili) 8
37- BİNA – Döner kapı ve emniyet kapısı yapımı ve montajı 9
38- BİNA – Elektrik tesisatı 10
39- BİNA – Elektrikli yangın ihbar tesisi 10
40- BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (fırça ve rulo ile) 15
41- BİNA – Epoksi ile kaplama yapılması (makine ile) 5
42- BİNA – Granit Plak döşenmesi 10
43- BİNA – İnce inşaat (kabası biten veya natamam inşaatın tamamlanması ) 10
44- BİNA – İnce yonu taş kaplama yapılması 16
45- BİNA – Karo mozaik, karo fayans ve benzeri kaplama işleri 10
46- BİNA – Karot alma 6
47- BİNA – Kurşun ve bakır kaplama 10
48- BİNA – Laminat parke döşemesi 10
49- BİNA – Paratoner tesisatı işi 10
50- BİNA – Prefabrik öngerilmeli imalat ve montajı 7
51- BİNA – Su basman altı temel imalatı 9
52- BİNA – Traverten kaplama 10
53- BİNA – Tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaat (komple) 7
54- BİNA – Tünel kalıp sistemiyle yapılan inşaat (çevre düzenleme dahil) 7.3
55- BİNA – Yığma inşaat (komple) 12
56- BİNA – Yıkım ve söküm (insan gücü ile) 30
57- BİNA – Yıkım ve söküm (makine ile veya dinamit ile) 6
58- Bina dış cephesinin mantolanması (strofor-foam board tipi malzeme vs.) 10
59- Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait) (makineli) 10
60- Bina ve çevre temizliği yapılması (Malzeme yükleniciye ait) (makinesiz) 30
61- Brülör tesisatı 7
62- Brülör tesisatı onarımı 10
63- Buz pateni pisti yapımı 9
64- Cami inşaatı (bina da dahil komple) 10
65- Cami minaresi inşaatı (betonarme) 9
66- Cami minaresi inşaatı (saç demir konstrüksiyon) 10
67- Cami minaresi inşaatı (tuğla) 16
68- Cami minaresi inşaatı (yontma taşı) 16
69- Cami şadırvan – çeşme inşaatı 10
70- Cila yapılması (fırça ve rulo ile) 15
71- Cila yapılması (makineli) 7
72- Çamaşırhane tesisatı onarımı 8
73- Çatı yağmur iniş ve olukları temizliği 30
74- Çatı yağmur olukları temini ve montajı 9
75- Çatı yapımı (ahşap karkas ve kiremitle), Çatı yenileme 15
76- Çatıların alüminyum ile kaplama işi 10
77- Çelik çatı yapımı 9
78- Çelik çatı yapımı (uzay kafes sistemli) 12
79- Çelik kontrüksiyon ile bina, hangar, fabrika vb. yapımı 9
80- Çelik silo, tank, çeşitli demir imalat boyama işleri 10
81- Çeşitli bina tadilat, tamirat ve onarımları (inşaat, tesisat ve elk.komple) 13
82- Çeşitli demir kontrüksiyon yapımı ve boyası 10
83- Çimento fabrikası komple inşaatı  (mekanik, elektrik montaj dahil) 8
84- Çini rölyefi (Karagöz-spor vb.) 15
85- Çok katlı otopark inşaatı 9
86- Dekorasyon işleri 11
87- Demir korkuluk yapılması 10
88- Dış cephede mermer kaplama 12
89- Dış cephe süslemesi (her şey dahil) 13
90- Doğalgaz santrali inşaatı (komple) 7
91- Döner fırın tuğlaları sökülmesi ve örülmesi (insan gücü ile) 30
92- Elektrik tesisatı onarımı 12
93- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme silolar) 9
94- Endüstri tesisleri inşaatı (Betonarme soğutma kuleleri, bacalar) 10
95- Endüstri tesisleri inşaatı (termik santral) (mekanik, elektrik montajı dahil) 8
96- Eski eser görünümlü bina inşaatı 12
97- Fabrika elektrik kuvvet tabloları 6
98- Fabrika elektrik kuvvet tesisatı 6
99- Fırın inşaatı (ateş tuğlası ve harç kullanılarak ekmek, simit vb. yapım amaçlı) 20
100- Fosseptik ve rögar onarımı (sökülen yıkılan kısımlar) 30
101- Fosseptik ve rögar onarımı (yeni yapılan kısımlar) 9
102- Fotosel, otomatik kapı yapılması 9
103- Futbol – voleybol – basketbol direk file ve potaları 9
104- Fümigasyon yapılması (ihraç edilen tahtaların ilaçlanması ve damgalanması) 10
105- Güneş enerjisi santrali altyapı inşaatı (üst yapı hariç) 9
106- Güneş enerjisi santrali inşaatı(komple) 6
107- Hasır çelik 6
108- Hastane tesisatı onarımı (oksijen, vakum, azot) 12
109- Hastane tesisatı (oksijen, azot, vakum) 10
110- Havalandırma ve klima otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
111- Havalandırma ve klima tesisatı 8
112- Havalandırma ve klima tesisatı onarımı 12
113- Havuz inşaatı (fıskiyeli veya fıskiyesiz her türlü havuz yapımı)
a) Dış sahada 10
b) Kapalı 9
114- Havuz inşaatı (yangın) 9
115- Havuzların bakım onarımı 12
116- Hertürlü tarihi yapının restorasyonu (inşaat kısmı) 20
117- Hipodromda antrenman kum pisti inşaatı (makineli) 5
118- İzolasyon işleri (cam tülü, taş yünü, kaneviçe, cam yünü)(boru, depo, tank vb.) 10
119- İzolasyon işleri (kauçuk, pestil, polimer, bitümlü örtü, asfalt, bitümlü karton) 7
120- Kalorifer tesisatı 7
121- Kalorifer tesisatı onarımı 10
122- Kapalı garaj inşaatı 9
123- Kapalı spor salonu inşaatı 9
124- Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (ahşap) 15
125- Kapı veya pencere doğramaları yenilenmesi (PVC alimünyum vb.) 12
126- Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (konvansiyonel metodla) 9
127- Kat karşılığı hasılat paylaşımı usulü ile yapılan inşaat (tünel kalıp) 7.30
128- Katı atık depolama tesisi (her şey dahil) 7
129- Katı atık entegre bertaraf tesisi ( komple ayrıştırma, enerji üretim vs.) 6
130- Katı atıkların ayrıştırma tesisi inşaatı 9
131- Konferans salonu (çok amaçlı) düzenleme ve tefrişi 11
132- Kule inşaatı (betonarme) 9
133- Kule inşaatı (çelik konstrüksiyon) 9
134- Kutu profillerle kapı, pencere yapımı 10
135- Lahit inşaatı, kapak açma, toprak mezar kazısı, cenaze gömü ve mezar nakil işinin komple yapımı 25
136- Limnigraft kulesi inşaatı 9
137- Merdiven basamaklarına karo kaplaması 10
138- Mermer kaplama, döşeme vb. gibi yatay satıhlar 10
139- Mezarlık bakımı 30
140- Mezbaha inşaatı (komple) 9
141- Mimari maket yapımı 20
142- Mini halı futbol sahası inşaatı (her şey dahil) 10
143- Mutfak tesisatı 7
144- Mutfak tesisatı onarımı (soğuk odalar dahil) 10
145- Müşterek tesisat (bina içi) 8
146- Müşterek tesisatı onarımı 12
147- Ondulin çatı örtüsü 10
148- Otomatik kontrol tesisatı 7
149- Otomatik kontrol tesisatı onarımı 10
150- PVC profil, ısıcam temini ve takılması 10
151- PVC yer döşemesi, jeotekstil, jeomebran kaplama 5
152- Rüzgar enerji santrali alt yapı inşaatı (üst yapı hariç) 9
153- Rüzgar enerji santrali inşaatı (komple) 6
154- Satın alınan hazır beton ile yapılan imalat (nakliye dahil) 2
155- Sayding dış cephe kaplama 10
156- Seksiyonel-Endüstriyel tip kapı(kayar ve katlanır kapı) 9
157- Sera inşaatı  (çelik konstrüksiyon ile)(cam takılması veya naylon kaplanması) 9
158- Sera inşaatı (prefabrik sistemle) 7
159- Seramik döşenmesi (yatay ve düşey satıhlarda)
a) Malzemeli 10
b) Malzeme idareden 30
160- Sıhhi tesisat 9
161- Sıhhi tesisat onarımı 12
162- Slaj çukuru inşaatı (beton) 9
163- Soğuk hava deposu inşaatı (komple) 7
164- Split klima ve tesisatı 7
165- Spor salonu zemininin ahşap parke ile kaplanması 15
166- Spor salonu zemininin sentetik malzeme ile kaplanması 7
167- Stadyum içinde tartan pist yapımı 9
168- Su soğutma kuleleri inşaatı (ahşap veya polyester) 6
169- Şeker fabrikalarındaki çamur havuzlarının temizlenmesi (makineli) 7
170- Taban tuğlası ile kaplama 10
171- Tel örgü montajı (kafes, tel vb.)
a) Malzemeli 9
b) Malzeme idareden 25
172- Telesiyej, teleferik montaj işi 9
173- Toplantı salonuna simültane ve projeksiyon sistemi alımı ve montajı 6
174- Toprakarme yapılması (prefabrik elemanlarla yapılan istinat duvarı) (her şey dahil) 7
175- Tuğla duvar örülmesi (temini ve örülmesi) 16
176- Üstü kapalı semt pazarı yapımı 9
177- Vahşi çöp depolama saha ıslahı veya rehabilitasyonu 5
178- VRF (Değişken gaz debili klima)  tesisatı 8
179- Yangın merdiveni (çelik konstrüksiyon) 9
180- Yapısal hareketin bilgisayarlı sistemle işlenmesi 7
181- Yürüyen merdiven tesisi 7
182- Yürüyen merdivenli yaya üst geçit inşaatı 8
DENİZ – DERE – LİMAN – İSKELE – MENDİREK
1- Balık üretim tesisi inşaatı 9
2- Deniz deşarjı kara boru hattı inşaatı (malzemeli) 6
3- Deniz iskele inşaatı 6
4- Deniz tahkimat inşaatı (istifli) 8
5- Deniz tahkimat inşaatı (istifsiz) 6
6- Denize deşarj tesisi, YYPE deşarj boru döşenmesi, YYPE yayıcısının deniz dibine montajı (malzemeli) 5
7- Dere çevirme seddesi ve derivasyon kanalı (kil kaplama) 6
8- Dere onarımı (sel hasarlı) (beton, betonarme istinat duvarı) 9
9- Dere onarımı (sel hasarlı) (derivasyon yapılması, makineli) 4
10- Dere onarımı (sel hasarlı) (kargir istinat duvarı) 18
11- Gemi ile deniz taraması 6
12- Gemi ile sismik araştırma ve petrol arama 6
13- İskele köprü, liman vs. ayaklarının su altında kalan kısımlarının katodik korumasının incelenmesi ve rapora bağlanması 15
14- İskele onarımı 7
15- Liman mendirek onarım inşaatı (anroşman, büyük taş bloklar)
a) İstifli 8
b) İstifsiz 6
16- Liman mendirek onarım inşaatı (beton bloklar) 9
17- Liman ve balıkçı barınağı inşaatı 6
18- Rıhtım inşaatı ve dolgu işleri 7
19- Tersane hücumbot kızakyolu inşaatı 9
20- Usturmaca yapılması (lastik tamponla) 5
ELEKTRİK – MONTAJ
1- AG – OG elektrik tesisi bakım onarımı 9
2- AG – OG elektrik tesisi demontaj işi 9
3- AG – OG elektrik tesisi demontajdan montaj işleri 18
4- AG – OG elektrik tesisi ve ENH montaj işleri
a) Beton direkli 6
b) Galvanizli direk ve ağaç direkli 6
c) Kaynaklı demir direkli 8
d) Parçalı kaynaklı galvaniz direkli 7
5- Ağaç direklerinin (elektrik, telefon) bakımı ve emprenyesi 15
6- Alt yapı haberleşme hattı şehirdışı (komple) (malzemeli) 6
7- Alt yapı haberleşme hattı şehiriçi (komple) (malzemeli) 7
8- Altyapı haberleşme hattı şehiriçi onarım (komple ) (malzemeli) 9
9- Ana besleme hatlarının onarımı 9
10- Ana dağıtım panolarının tadilatı 10
11- Ana dağıtım ve kompanzasyon panolarının montajı (pano imali fabrikasyon) 8
12- Armatür demontajı 9
13- Armatür montajı 10
14- Bara imali ve montajı 8
15- Bilgisayar bakım onarımı 12
16- Bilgisayar donanımının oluşturulması ve kurulması 10
17- Bilgisayar yazılımı 20
18- Data hatları, patch, panel, rock dolap tesisi 9
19- Elektrik dağıtım şebekesi numaralandırma işleri (koordinat alımı, proje, levha, adresleme) 10
20- Elektrik direk deplasesi 8
21- Elektrik sisteminin enterkonnekte sisteme bağlanması 6
22- Elektrik tesisi idare malı malzemelerin montajı 14
23- Endeks okuma (bilgisayarla) 15
24- Endeks okuma işi(klasik) 30
25- Enerji kesme, açma, ihbar bırakma 30
26- Enerji nakil hattı tel çekimi işi 7
27- Enerji temini, trafo postası (TRP),  alçak gerilim şebekesi (AGŞ) 8
28- Galvanizli direk imali, montajı, hat malzeme temini, tel çekimi ve etüd işleri (komple)
a) Direk imalatı fabrikasyon 7
b) Direk imalatı yükleniciye ait 8
29- Giriş kontrol sistemi tesisi 6
30- Güvenlik kamera sistemi tesisi 6
31- Hait onarımı (elektronik data kayıt sisteminin geliştirilmesi) 6
32- Havai hatların yer altına alınması (komple) 8
33- İnternet ağı çekilmesi ve bağlantılarının yapılması 9
34- Jeneratör ikaz sistemleri (AVR) montajı 7
35- Jeneratör montajı 6
36- Jeneratör revizyonu 12
37- Kablo tavası döşenmesi 8
38- Kapalı devre TV sistemi 6
39- Kesici ölçü kabini (KÖK) montajı 6
40- Kesintisiz güç kaynağı montajı 6
41- Kompanzasyon tesisi 6
42- Kumanda panosu içi işlemleri 10
43- Mobese kurulması 6
44- Motor ve stator sarımı 12
45- OG Şönt kapasitör bankaları ve teçhizatı montajı 6
46- Pano imali ve montajı 10
47- Panolara besleme hattı çekilmesi 7
48- Radarlı ve kameralı hız tespit ikaz sistemi bakım onarımı 12
49- Radarlı ve mobese kameralı hız tespit ve ikaz sistemi 7
50- Radyolink pilon inşaatı 10
51- Sahne seslendirme ve ışıklandırma sistemi yapımı işi 6
52- Sayaç sökme, takma işleri
a) Sayaç idareden 30
b) Sayaç yükleniciye ait 9
53- Skada sistemi (SCADA) 6
54- Sökülen trafonun değerlendirilmesi 18
55- Tank atış alanları elektronik hedef sistemi 6
56- Telefon santrali montajı 6
57- Telekomünikasyon tesisi işleri 6
58- Topraklama tesisatı 10
59- Trafo merkezleri montajı
a) Bina tipi 6
b) Direk tipi 8
c) Şalt tipi 7
60- Tranşe arıza işi (komple) 9
61- Turnikeli geçiş sistemi 6
62- Vedop ve vedos alt yapıları 9
63- Yer altı kablosu döşeme işi (komple) 6
64- Yerel bilgisayar ağının yenilenmesi 10
65- Yol, saha, havaalanı, stadyum, havuz vb. aydınlatılması işi (komple) 8
HAMALİYE
1- Hamaliye işi 35
2- İşçi çalıştırılması (düz ve kalifiye) 30
HAVAALANI
1- Hava Alanı (apron betonu, rehabilitasyonu)(altyapı dahil) 4
2- Hava Alanı (beton pist yapımı)(altyapı dahil) 4
3- Hava Alanı taksi yolu onarımı(asfalt) 7
4- Hava Alanı (bina inşaatı) 9
5- Hava Alanı ana pist asfalt çatlak onarımı 7
6- Hava Alanı banketlerin onarımı ve müteferrik işler 7
7- Hava Alanı ısı merkezi inşaatı 9
8- Hava Alanı küçük hangar binalarının etrafına kafes tel örgü yapımı ve gelen yolcu çıkışlarında bekleme salonlarının oluşturulması 9
9- Hava Alanı radar ikmal inşaatı 7
10- Hava Alanı taksi yolu inşaatı 4
11- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi dahil) 6
12- Kule inşaatı (radar ve haberleşme sistemi hariç) 9
İÇME SUYU – KANALİZASYON (içme suyu arıtma, pis su arıtma, su deposu, biyolojik arıtma)
1- Atıksu arıtma tesisi 9
2- Atıksu arıtma tesisinden kaynaklanan çamurların susuzlaştırılması 7
3- Atıksu arıtma toplayıcı şebeke ve deniz deşarjı komple 8
4- Betonarme rögar, pik kapağı imali ve montajı 9
5- Biyolojik arıtma tesisi 9
6- Boru tazyik testi 6
7- İçme suyu kaptaj, dranaj ve tesisat montajı (münferit olarak inşa edilirse) 9
8- İçme suyu abone bağlantısı 15
9- İçme suyu arıtma tesisi inşaatı 9
10- İçme suyu elektrik tesisi işi 7
11- İçme suyu inşaatı  (hafriyat, isale hattı, şebeke, depo, terfi merkezi) (malzemeli)(her şey dahil) 7
12- İçme suyu inşaatı şehiriçi  (komple) (söküm,dolgu vs.,herşey dahil)(malzemeli) 8
13- İçme suyu isale hattı inşaatı (malzemeli, her şey dahil) 6
14- İçme suyu kaçak tespit çalışmaları (makineli) 10
15- İçme suyu katodik koruma tesisi 9
16- İksa (imalat dahil) 8
17- Kanalizasyon (risaykıl, kombine sistemi ile boru ve rögar temizliği) 6
18- Kanalizasyon inşaatı (hafriyat, isale hattı, şebeke, dolgu dahil)(malzemeli) 8
19- Kanalizasyon temizliği  (baca ve rögarlar) (işçi ile) 35
20- Kanalizasyon temizliği borular-ızgaralar  (makine, pompa ile) 8
21- Kollektör inşaatı 8
22- Kollektör temizliği (makineli) 8
23- Köy içme suyu inşaatı
a) Hafriyat makineli 8
b) Hafriyat elle 15
24- Palpanşlı inşaat (köprü temeli, hendek vb.) 6
25- Sondajlı jeolojik, jeoteknik zemin etüdü yapımı 10
26- Su deposu inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 9
27- Su deposunun bakım ve onarımı 10
28- Su deposunun temizlenmesi (işçi ile) 35
29- Su deposunun temizlenmesi (kısmen makine, kısmen işçi ile) 15
30- Su kuyusu açma (makineli) 6
31- Su saati okuma (bilgisayarlı) 15
32- Su sondaj ve enjeksiyon işleri 6
KİTAP – ANKET – SOSYAL YARDIM  – TORBA – İKRAM KUTUSU – ORGANİZASYON
1- Ambalajlama nakil ve dağıtımı 10
2- Anket, istatistik vs. 20
3- Dosya, evrak, fiziksel düzenleme niteleme ve veri giriş hizmet alımı 10
4- İkram kutusu imalatı 7
5- Kitap- kütüphane otomasyon programı ve sarf malzemesi alım işi 5
6- Matbaa İşleri
a) Tam otomasyonlu matbaalar 6
b) Yarı otomasyonlu matbaalar 8
7- Organizasyon (festival, fuar, konser vb.) 12
8- Sosyal yardım nakli ve dağıtımı 17
9- Torba imalatı (Çöp torbası, çimento torbası, ekmek poşeti vb.) 10
10- Türkiye kültür portalı içeriğinin oluşturulması 10
KİRA KARŞILIĞI TESİS İŞLETMESİ
1- Beton santrali işletmesi 10
2- Katı atık tesislerin işletilmesi 20

 

3- Kömür tesislerinin bakım onarım ve işletilmesi 15
4- Otopark kiralama ve işletme 10
5- Taş ocağı tesisinin işletilmesi 15
6- Tiyatro-fuaye salonu dükkan-büfe işletilmesi vb. 15
7- Yüzme havuzunun işletilmesi 20
MADEN İŞLERİ
1- Galeri açılması (10 m2 den büyük alanlar) 5
2- Galeri açılması (10 m2 den küçük alanlar) 9
3- Konveyör ile şist taşıma, şlam yükleme, nakliye, tuvenan maden yükleme ve nakliye işi 7
4- Maden çıkarma kuarsit, bakır, dolomit 7
5- Maden galerisi açma, galeri iç emniyetlerinin alınması, çelik rayların döşenmesi, madenin kazılması, çıkarılması, taşınması
a) Tam otomasyonlu makineli sistem 5
b) Yarı klasik sistem 9
c) Klasik sistem 15
6- Madenlerin kırılması, istiflenmesi, elenmesi, taşınması 10
7- Üstü açık maden sahalarında madenin çıkarılması (kömür, bakır, kuvars vb.) 7
MAKİNE – MONTAJ
1- Agrega kurutucusu (dryer) yapımı ve yerine montajı 12
2- Akustik emisyon metodu ile kaynak ve malzeme kontrolü 6
3- Anten direği boyanması (verici istasyonu) 10
4- Araç-taşıt kiralanması (kara, hava, deniz) 10
5- Arıtma tesisleri makine ve tesisatı bakım onarımı 12
6- Asfalt plentinin ısınma sisteminin buharlı sistemden kızgın yağlı sisteme dönüştürülmesi ile ısıtma kazanının yapımı ve montajı 12
7- Ayakkabı ve bot imalatı 12
8- Baca filtresi temini ve montajı 10
9- Baca filtresi temizliği 30
10- Bacaların çelik konstrüksiyonla takviyesi ve tamiri 12
11- Bacanın saçla kaplanması, boyanması işi 10
12- Bina, imbisat deposu ve hidrofor tankının yenilenmesi 12
13- Boru tesisatı işleri  (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil) 9
14- Boru tesisatı onarım işleri (yer altı, yer üstü, izolasyon, ayak, konsol, kaide, beton kazı dahil) 12
15- Borulama (Pvc, çelik boru tesisatı) 8
16- Boyler sisteminin eşanjör sistemine dönüştürülmesi 8
17- Buhar kazanı ve sıcak su kazanı onarımı 12
18- Buhar santralı (komple) 8
19- Çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme 7
20- Çamaşırhane cihazlarını yenileme 6
21- Çelik borulu sulama hattının onarımı 12
22- Çelik konstrüksiyon demontaj ve montajı 18
23- Çelik konstrüksiyon demontajı 9
24- Çelik konstrüksiyon montajı 9
25- Çelik silo-kovalı elevatör yapımı 9
26- Çelik silo-kovalı elevatör ve red götürücü yapımı (10.000 ton) 9
27- Çimento değirmeni boyun yataklarının yağlanması 30
28- Çimento fabrikaları soğutma kulesine elektro filtre takılması ve baca tesisi işi 10
29- Çimento fabrikaları soğutma ve kovalı bantlarının bakımı 25
30- Çimento fabrikalarında paketleme işi (çimentoların torbalanması ve silolara doldurulması ve istiflenmesi) (makineli) 6
31- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (işçi ile) 30
32- Çimento silosu taban ve içyan cidar temizliği (makine ve işçiyle) 15
33- Çok namlulu roketatar silah sistemine ataletsel navigasyon sistemi entegre edilmesi 7
34- Demiryolu vagon bakımı ve onarımı
a) Malzemeli 12
b) Malzeme idareden 30
35- Dizel motorların demonte edilip, yıkanması ve temizlenmesi 10
36- Doğalgazla çalışan ısı merkezlerine çelik baca yapılması ve montajı işi 10
37- Döküm tesisleri çelik konstrüksiyon imal ve montajı 9
38- Döner fırın inşaatı 20
39- Döner fırın revizyonu 25
40- Döner fırınların tuğlalarının sökülmesi ve yeniden örülmesi
a) Tuğla idarece verilirse 30
b) Tuğla yükleniciye ait ise 20
41- Elektro motor ve blover bakım ve onarımı 12
42- Elektro pompaj tesisatı 8
43- Elektroliz hücrelerinin refraktörle örülmesi 20
44- Eşanjör dairesi yenileme ve onarımı 10
45- Fabrika fırın inşaatı (münferit olarak inşa edilirse) 15
46- Fındık işleme, küspe, yağ çıkarma ve ambalajlama 10
47- Gemi onarımı (kaynak ve elektrik işleri, boyama, raspalama ve çapaklama işleri) 12
48- Gemilerin temizliği işi (işçi ile) 30
49- Gemilerin temizliği işi (makineli) 10
50- Gezer vinç köprü kumanda kabini ve müştemilatının imal, montaj ve işler halde teslimi 10
51- Hafif raylı toplu taşıma sistemi (komple) 7
52- Hastane (tıbbi amaçlı) cihaz ve makine alım ve montajı işi 6
53- Helezon susta (iç-dış) imali 7
54- Hidrofor sistemi ile su deposu inşaatı ve ana dağıtım borularının değişimi 12
55- Hurda malzeme kesim, söküm, tasnif ve ayıtlama ( % 70 el, %30 makine) 20
56- Isı payölçer takılması 8
57- İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu 8
58- İhzarat malzemesi ve yedek parçaların anbara teslimi(montaj hariç) 4
59- İplik ve elyaf ünitesine boru ve makine montajı 8
60- Jeo-termal su ile bina ısıtma 8
61- Jeo-termal su üretimi ve taşıma hattı 7
62- Jeo-termal su üretimi, jeo-termal su soğutma sistemi inşaatı 10
63- Kalibrasyon 8
64- Kalorifer kazanlarının fuel-oil sisteme dönüştürülmesi 12
65- Kalorifer kazanlarının gaz yakıtlı sisteme dönüştürülmesi 8
66- Kalorifer kazanlarının katı yakıtlı sisteme dönüştürülmesi 10
67- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (katı yakıtlı) 30
68- Kalorifer tesislerinin bakım, onarım, işletilmesi (sıvı ve gaz yakıtlı) 15
69- Kantar yapımı (alt yapı ve kantar montaj dahil) 9
70- Kantarda tartı işleri 6
71- Kaynak yapılması (el ile kaynak ustası) 9
72- Kazan dairesi tesisatı ve brülör onarımı işi 12
73- Kazanların basınçlı su ile temizlenmesi 8
74- Kazanların ve basınçlı kapların basınç testleri 8
75- Kombi değişimi (yapılarda) 8
76- Komple sport yuvası temini ve montajı işi 7
77- Konteynır onarım ve tadilat işi 12
78- Korozyon inhibitörü 9
79- Kömür torbalama 10
80- Lokomotif ve vagonlarda boji sökülmesi ve temizlenmesi 10
81- Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu 12
82- Lokomotif ve vagonların kabin modernizasyonu (malzeme idareden) 20
83- LPG terminalini devreye alma 8
84- M.K.E. sahasındaki mermilerin çelik gövdelerinden bakırların ayrılması 15
85- Makinaların bakım ve işletilmesi 15
86- Makine kiralama
a) Makine kiralama (pikap, kamyon, dozer, ekskavatör, greyder vb.) 10
b) Makine kiralama (makine ve akaryakıt idareden) 15
c) Makine kiralama (makine idareden akaryakıt ve elektrik müteahhitten) 12
d) Makine kiralama (makine ve masraflar yükleniciden sevk ve idaresi idareden) 10
e) Makine kiralama (makine yükleniciden akaryakıt idareden) 12
87- Makine montajı (münferit) 6
88- Malzeme temini işi (montaj hariç) 4
89- MUD(Mekanize Ufki Depo) sıcaklık ölçme sistemi 7
90- Otomatik temiz gazlı yangın söndürme sistemi tesisi 9
91- Ön arıtma tesisi 9
92- Rafine yağın fason olarak işlenmesi 7
93- Rafineri kazanları dışı kimyasal temizliği makine ile 6
94- Rafineri kazanları içi kimyasal temizliği makine ile 8
95- Röntgen ile kaynak kontrolü 6
96- Rulo saçların kenetlenmesi-bağlanması ve takozlanması ile nakliyeye hazır hale getirilmesi (makine ile) 7
97- Sabit yangın söndürme sisteminin FM-200 veya FE-227 sistemine dönüştürülmesi 10
98- Saç bacaların temizliği (yatay boruların sökülmesi, temizlenmesi, yağ ve ziftlerin yakılması ile yerine montajı) 30
99- Seri halde parça imalatı 7
100- Soğutma kulelerinin onarımı ve yenilenmesi işi (kule içindeki soğutucu separatörlerin, fanların yenilenmesi vs. boya işleri) 9
101- Soğutucu boruların basınçlı su ile temizliği 8
102- Stokerli kalorifer sistemi kurulması 9
103- Stoklanmış curuf içinden demirli malzemenin manyetik tablalı vinçle ayıklanması, gerekli boyutta kesilmesi, tartılması ve nakliyesi 8
104- Su borulu paket tipi buhar kazanının onarım işi 15
105- Su pompaları ve su tasfiye sisteminin yenilenmesi 6
106- Su tankı imalatı (saç) 10
107- Sürücü-pilot uçuş eğitimi 10
108- Şirketlere boru hattı satış sistemi kapasite artırımı-rafineride- 10
109- Şlam havuzlarının hidrolik olarak temizliği 7
110- Tahribatsız muayene (denizaltı, fabrika, köprü, tünel, tüp geçit ve diğer tesislerde kaynak kontrolü ve rapor yazımı) 20
111- Tambur bakım onarım ve kaplaması 12
112- Termik santral kazanı dairesinin revizyonu 12
113- Termik santral kömür kanallarının onarımı 12
114- Toraks cihazının opsiyonunun kullanıma açık hale getirilmesi 12
115- Torna- makine spiral freze işi 7
116- Ultra saf su sistemi 8
117- Ulusal marker hatları izolasyonu(Rafineri) 10
118- Yangın söndürme sistemi (tesisat, elektrik komple) 9
119- Yüksek hızlı tren hatlarında manyetik yöntem ile tahribatsız nötr sıcaklığın bulunması (muayene ve rapor işleri dahil) 10
NAKLİYE İŞLERİ
1- Kargo dağıtım (Nakliye) 7
2- Nakliye (binek hayvanı ile) 20
3- Nakliye (el arabası ile nakliye) 30
4- Nakliye işleri 4
PROJE – HARİTA YAPIMI – MÜŞAVİRLİK
1- Amenejman plan yapımı 10
2- Aplikasyon çalışmaları (total station ve distomat ile) 7
3- Aplikasyon çalışmaları (takometre ve nivo ile) 14
4- As-built proje yapımı 8
5- Bilgi sistemi veri tabanı oluşturulması 12
6- Envanter çıkarılması 10
7- Fotokopi, ozalit çekilmesi 7
8- Harita plan, kamulaştırma ve kadastro işleri (bilgisayarla) 10
9- Müşavirlik, mühendislik- kontrollük hizmetleri 10
10- Navigasyonlu yol verisi üretimi 12
11- Panaromik ve benzeri yapılarla üç boyutlu çalışma(resim, foto, nakit, ses, CD) 13
12- Personel eğitimi ve seminerler (hertürlü) 10
13- Proje yapımı (bilgisayarla) 12
14- Tapu- kadastro pafta ve teknik arşiv verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması 12
15- Taşınmaz mal değerlendirilmesi 10
TESİS İŞLETME
1- İçme suyu, atık su arıtma tesisi bakım, onarım ve işletmesi 15
2- Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi(malzeme idareden) 18
3- Kablo TV. hizmetleri tesisi bakım onarım ve işletilmesi(malzemeli) 12
4- Otomasyonlu sistemlerin bakım, onarım ve işletmesi 15
5- Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve işletilmesi  (malzeme idareden) 18
6- Trafik sinyalizasyon bakım onarım ve işletilmesi (malzemeli) 12
7- Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi(malzeme idareden) 18
8- Trafo merkezi bakım onarım ve işletmesi(malzemeli) 12
TERZİLİK İŞLERİ
1- İşçi gücü ile terzilik işi 35
2- Konfeksiyon (fabrikasyon üretim) 7
3- Makine ile terzilik işi (ölçü ve prova yaparak) 15
TÜNEL İNŞAATI – METRO İNŞAATI
1- Metro inşaatı (komple) 6
2- Tünel – Metro inşaatı katener sistemi 7
3- Tünel – Metro sinyalizasyon 6
4- Tünel – Metro mekanik ve havalandırma tesisatı 8
5- Tünel inşaatı (10 m2 den büyük kesitli) (her şey dahil) 5
6- Tünel inşaatı (10 m2 den küçük kesitli) (her şey dahil) 9
YEMEK
1- Hazır paket halinde kahvaltılık ve kumanya temini ve dağıtımı 10
2- Sıcak yemek yapılması ve dağıtılması 20
YOL – DEMİRYOLU (Alt temel, temel, stabilize, asfalt, bordür, kaldırım, sanat yapıları, dekapaj, kazık, köprü, tahkimat, trafik levhaları, sinyalizasyon )
1- Alt temel, temel malzemesi temini (konkasörle kırılarak hazırlanmış, ocaktan taş çıkarma dahil) 6
2- Alt temel, temel malzemesi ve stabilize işleri (hazırlama, çıkarma, nakli, figüre, serme, sulama sıkıştırma) 4
3- Arazözle sulama (yol inşaatında) 4
4- Arnavut kaldırımı döşenmesi 22
5- Asfalt frezelenmesi-eski asfalt sathının makine ile çizilmesi- 6
6- Asfalt kaplama işleri
a) Tüm malzeme idareden 8
b) Yalnız bitüm veya yalnız agrega idareden 6
7- Asfalt kaplama işleri (sathi kaplama, road-mix, premix, sıcak karışım ve beton asfalt kaplama)(komple) 4
8- Asfalt mıcırı temini (ocaktan taş çıkarma, konkasöre taşıma,  konkasörde kırılma dahil) 8
9- Asfalt plenti alt yapı inşaatı (betonlama) (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç) 8
10- Asfalt sökülmesi (makineli) 6
11- Asfalt tesisleri için kızgın yağ kazanı yapımı ve montajı 10
12- Asfalt yüzeye baskı ile desen yapılması 15
13- Asma köprü inşaatı (yaya geçit köprüsü) 10
14- ASR(Alkali Silika Reaktivitesi) Özel bir kil, kum, su ve çimento karışımı ile mevcut beton yüzeyinin kaplanması 9
15- Balast temini (kırma ve nakliye dahil) 6
16- Beton (demirsiz, demirli, tesviye betonu, şap vb.) 9
17- Beton bordür büz, parke imali (idare malı tesislerinde imal edilirse) 10
18- Beton bordür, büz, parke imali, prefabrik baca imalı 5
19- Beton kırılması
a) Makineli 6
b) Elle 30
20- Beton kırılması (kompresörle) 20
21- Beton tretuvar ve müteferrik yol inşaatı 9
22- Beton yüzeyine dış etkenlere karşı koruyucu kür maddesi püskürtülmesi 6
23- Blokaj yapılması (malzemeli el ile) 17
24- Blokaj yapılması (malzemeli makine ile) 6
25- Blokaj yapılması (malzemesiz el ile) 30
26- Bordür döşenmesi (her türlü)
a) Malzemeli 9
b) Malzeme idareden 30
27- Cadde ve sokaklara levha yapımı ve montajı 10
28- Cadde ve sokakların baca ve ızgara kapaklarının yükseltilmesi 12
29- Çelik köprülerin kumlama yapılması ve boyanması 13
30- Dekapaj kazı yapılması (el ile) 30
31- Dekapaj- kazı yapılması (makineli), (nakliye hariç) 3
32- Dekapaj, kazı yapılması (komprösörle delik açma ve dinamitle patlatma) 10
33- Demiryollarında alüminotermit ray kaynağı yapılması 7
34- Demiryollarında hemzemin geçitlerde elektrikli otomatik bariyer yapılması 9
35- Demiryolu hattının bakım onarımı   (makineli) 10
36- Demiryolu raylarının kaynak yapılması   (makineli) 6
37- Demiryolu travers ve ray döşenmesi 8
38- Devlet demiryollarında eski dübellerin sökülerek yerine yeni dübellerin Montajı 18
39- Dolgu malzemesi temini ve nakli işi (stabilize, toprak) 4
40- Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (işçi ile) 17
41- Dolgu yapılması ve sıkıştırılması (makine ile) 4
42- Döşeli raylarda yeniden profil vermek için frezeleme- taşlama 10
43- Elastik genleşme derzi yapımı (yeni) 6
44- Finişerle dökülen her türlü beton 4
45- Fore kazık, betonarme çakma kazık, jetgrout, çelik çakma kazık 6
46- Geçici köprü (yüzer ayaklar üzerine kurulmuş) 6
47- Görme engelliler için yol yapılması 10
48- Greyderle reglaj yapımı 4
49- Grovak malzeme çıkarılması temini ve serilmesi 4
50- Hasarlı otoyol korkuluklarının demontajı tamiri ve montajı 18
51- Hemzemin geçitlerde kauçuk kaplama (plastik-kaplama) 7
52- İdare malı kırılmış temel malzemesi ile temel yapımı 5
53- İstinat duvarı derz yapılması 18
54- İstinat duvarı onarımı (beton veya betonarme) 9
55- İstinat duvarı onarımı (kargir) 18
56- İstinat duvarıları inşaatı(geogrid) 7
57- İstinat duvarları inşaatı (kargir) (hafriyat, iskele, taş, harç dahil) 18
58- İstinat duvarları inşaatı (normal beton veya betonarme),(kalıp, demir dahil)(satın alınan hazır beton hariç) 9
59- Jeogridli su toplama çukuru 6
60- Karla ve buzla mücadele (makine müteahhide ait) 6
61- Kavşak tanzimi, orta refüj teşkili (normal beton) (satın alınan hazır beton hariç) 9
62- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifli) 8
63- Kaya dolgu işleri (tahkimat, istifsiz) 6
64- Kaya zeminde makine ile 10 m2 den büyük depo(Zirai mahsül vb. ürünleri saklamak için) açılması 5
65- Keson kuyu açılması (işçi ile) 35
66- Keson kuyu açılması (makine ile) 10
67- Konkasörde kırılarak hazırlanmış alt temel ve temel malzemesi 6
68- Köprü genleşme derzi yenileme 7
69- Köprü inşaatı (betonarme) normal beton (fore kazık, jet grout, prefabrik elemanlar ve satın alınan hazır beton hariç) 9
70- Köprü inşaatı (çelik) 9
71- Köprü inşaatı (kargir) 18
72- Köprü korkuluk temizliği, yıkanması (arazöz, motopomp ve işçi ile) 10
73- Köprü mesnet bandı 7
74- Köprü onarım işi
a) Betonarme 9
b) Kargir 18
75- Köprü tabliye onarımı işi  (tabliye kaldırma işlemi dahil) 10
76- Köprü, menfez içi temizliği (işçi ile) 35
77- Köprü, menfez içi temizliği (makine ile) 6
78- Köprüde prefabrik mesnetler 7
79- Köprülerde gabion tel kafesle tahkimat ve şüt yapılması 10
80- Laboratuvar deneyleri ve rapor 10
81- Makine ile derz açılması ve dolgusu 6
82- Makine ve ekipman yükleniciye ait olmak ve m3, ton, m2 olarak ölçülemeyen gün-saat olarak tespiti yapılıp ödeme yapılan bilimum işler 4
83- Makineli kazı yapılması ve çıkan kazının dolgu malzemesi olarak Kullanılması 4
84- Mayın temizleme (makine ve el ile) 17
85- Nebati toprak temizliği (dozer ve greyder) 4
86- Ocaktan taş çıkarmak (kompresör ve patlayıcı madde ile) 6
87- Oto yol korkuluk montajı (makineli) 7
88- Oto yol korkulukları demontajı (hasarlı) 9
89- Otopark yapılması (açık otopark, normal beton) (satın alınan hazır beton hariç diğer her şey dahil) 8
90- Otopark yapılması (çok katlı otopark) (her şey dahil) 9
91- Parke ile kaldırım ve yol yapımı
a) İnsan gücü ile(malzemeli) 18
b) Makineli(malzemeli) 10
c) Malzemenin tümü idareden 30
d) Parke veya bordür taşı idareden 25
e ) Parke taşı(kilitli)(malzemeli) 20
92- Parklarda minyatür heykel, büst yapılması (ahşap kalıp içine döküm) 15
93- Pere yapılması
a) Harçsız 12
b) Harçlı 15
94- Peronbej yapılması (TCDD) 9
95- Prefabrik betonarme yol korkuluğu imali ve montajı 7
96- Refüj, yol bordürü döşenmesi, 9
97- Renkli dere taşı temini ve serilmesi 12
98- Sabit asfalt tankları, boru yapımı ve izolasyon işleri 10
99- Sanat yapıları (betonarme, menfez, baks) (kazı, demir, dolgu, kalıp, beton dahil) (satın alınan hazır beton hariç) 9
100- Sifon yapılması (münferit inşa edilirse) 10
101- Sinyalizasyon tesisi 7
102- Sokak temizliği, çöp toplanması ve nakli  (işçi ile yükleme) 25
103- Süpürge, vakumlu makine ile caddelerin süpürülmesi ve nakli 6
104- Taraklı mozayik 18
105- Tarihi köprü restorasyonu 15
106- Tarihi köprü temellerinin mini kazıklarla iyileştirilmesi 6
107- Taş kırma işleri  (makineli) 6
108- Taş kolon (zeminin betonla güçlendirilmesi) 6
109- Tıbbi ve katı atıkların toplanması, nakli ve bertaraf edilmesi (işçi ile) 25
110- Trafik bilgi ve işaret levhası yapımı 10
111- Trafik güvenliğinin sağlanması (yol inşaat çalışmalarında) işçi ile 30
112- Trafik işaret levhalarının bakım ve onarımı 12
113- Trafik levhaları için direk yapımı ve montajı 10
114- Tretuvar yapımı (beton) (satın alınan hazır beton hariç) 9
115- Tretuvar yapımı (karo, andezit, granit, mermer vs.) 10
116- Trimer makinesi ile asfalt kazısı 6
117- Yatay delgi makinası ile karayolu ve demiryolu altından boru geçirilmesi 6
118- YHT Hattına prefabrik kar siperi montajı 7
119- Yol bakım onarımı (asfalt yollarda) 7
120- Yol bakım onarımı (beton yollarda) (satın alınan hazır beton hariç) 9
121- Yol bakım onarımı (stabilize yollarda) 4
122- Yol hendek reglajı ve bakımı (makineli) 4
123- Yol inşaatı (toprak işleri, üst yapı, stabilize asfalt dahil) (komple) 4
124- Yol kenarlarına kar direkleri dikilmesi 9
125- Yol şevlerine kafes tel yapılması( hasır çelik gibi) 6
126- Yol yaklaşım sınırında shotgrid yapılması (püskürtme beton, barbakan hasır çelik dahil) 6
127- Yol yaklaşım sınırında tel örgü yapılması 9
128- Yollara asfalt yama yapılması
a) Malzemeli 7
b) Malzemenin tamamı idareden 15
c) İdarece yalnız bitüm veya yalnız agrega verilirse 11
d) Malzemeli (elle) 15
e) Malzemenin tamamı idareden (elle) 20
129- Yollara yol boyası ile çizgi çekilmesi
a) Makineli 6
b) El ile 15
c) Malzeme idareden (makineli) 15
YÜKLEME – BOŞALTMA
1- Buğday, arpa vs. yükleme boşaltma (makine ve elektrik idareden) 15
2- Çay yükleme bantla 7
3- Çay yükleme el ile 25
4- Çimento fabrikasında band ile torba çimento yükleme 7
5- Pancar yükleme (makine ve elektrik idareden) 15
6- Şeker pancarı vb. boşaltma işi (makine idareden, mazot Müteahhitten) 12
7- Şeker pancarı yükleme ve nakliyesi 5
8- Tütün yükleme ve nakli (boşaltma idareden) 15
9- Yükleme, boşaltma  (tuğla, kiremit, torba çimento vb. malzemelerin işçi ile) 30
10- Yükleme, boşaltma (elevatör vb. ile) 7
11- Yükleme, boşaltma (makine ile demir, profil, paket halinde Tuğla, parke, betopan, saç, font, çelik, PVC boru, PE boru, mermer, pirinci, perlit, gaz beton) 7
12- Yükleme, boşaltma, toz çimento (kompresörle) 6

Yıllık Ücretli İzin

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanla 26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi En az 20 Gün

SGK Eksik Gün Nedenleri

01 İstirahat
02 Ücretsiz/aylıksız izin
03 Disiplin cezası
04 Gözaltına alınma
05 Tutukluluk
06 Kısmi istihdam
07 Puantaj kayıtları
08 Grev
09 Lokavt
10 Genel hayatı etkileyen olaylar
11 Doğal afet
12 Birden fazla
13 Diğer
15 Devamsızlık
16 Fesih tarihinde çalışmamış
17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
18 Kısa çalışma ödeneği
19 Ücretsiz Doğum izni
20 Ücretsiz Yol İzni
21 Diğer Ücretsiz İzin

İhbar Bildirim Süreleri

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  8 hafta

İşsizlik Sigortası Oranları

İşçi Payı  1

İşveren Payı  2

Devlet Payı  1

SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

SIRA NO PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR PRİME TABİ DEĞİL(+ / -) HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
1 Asıl Ücret + Hak Edilen Ay
2 Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri
Zaman birimine göre ücret + Hak Edilen Ay
Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay
Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay
Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti + Hak Edilen Ay
Yıllık ücretli izin ücreti + Hak Edilen Ay
Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay
İşbirimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay
Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay
Profesyonel futbolcuya ödenen ücret + Hak Edilen Ay
Transfer ücreti + Hak Edilen Ay
Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay
Götürü ücret + Hak Edilen Ay
Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret + Hak Edilen Ay
 Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay
 Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay
 Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay
   Kardan hisse şeklinde ödenen ücret + Hak Edilen Ay
Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay
3 Ücretin eklentileri
Primler + Ödendiği Ay
Yıpranma tazminatı, + Ödendiği Ay
Özel hizmet tazminatı, + Ödendiği Ay
Yabancı dil tazminatı + Ödendiği Ay
 Vardiya ve ağır vasıta tazminatı, + Ödendiği Ay
İmza zorunluluğu tazminatı + Ödendiği Ay
Tabii afet yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen kira yardımı, + Ödendiği Ay
Nakit ödenen giyecek yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen yakacak yardımı, + Ödendiği Ay
Askerlik yardımı + Ödendiği Ay
Sünnet yardımı, + Ödendiği Ay
Nakit ödenen taşıt yardımı + Ödendiği Ay
Nakit ödenen ısıtma yardımı, + Ödendiği Ay
Nakit ödenen elbise dikiş bedeli, + Ödendiği Ay
Nakit ödenen ayakkabı bedeli + Ödendiği Ay
Ek tazminat, + Ödendiği Ay
Yılbaşı parası, + Ödendiği Ay
Kreş ücreti + Ödendiği Ay
Makam tazminatı, + Ödendiği Ay
İş riski zammı + Ödendiği Ay
Bayram harçlığı + Ödendiği Ay
İkramiye + Ödendiği Ay
Bayram ikramiyesi + Ödendiği Ay
Yılbaşı ikramiyesi + Ödendiği Ay
6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye + Ödendiği Ay
Jübile ikramiyesi + Ödendiği Ay
Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Ödendiği Ay
Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı + Ödendiği Ay
4 İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler + Ödendiği Ay
Ücret niteliğinde olanlar + Hak Edilen Ay
Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar + Ödendiği Ay
5 Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler + Hak Edilen Ay
6 Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil) + Ödendiği Ay
7 İzin harçlığı + Ödendiği Ay
8 Görev Yollukları
9 Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
10 Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
11 Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
12 İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
13 Ölüm yardımı
14 Doğum yardımı
15 Evlenme yardımı
16 Ayni yardımlar
Ayni konut tahsisi
İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
17 Geri ödemeli ücret avansları
18 Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti
19 İhbar tazminatı
20 Kasa/Mali sorumluluk tazminatı
21 Seyyar Görev Tazminatı

Yabancıların Çalışma İzin Belgesi Harç Tutarları

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) ile belirlenmiş olan 01.01.2018 den itibaren geçerli olacak 2018 yılı Çalışma İzni Harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2017 YILI HARÇ TUTARI 2018 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır).
537,50 TL 615,20 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 5375,00 TL 6152,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 5375,00 TL 6152,70 TL

 

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 615,20 TL harç alınır.

 

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARI SÜRE 2017 YILI HARÇ TUTARI 2018 YILI HARÇ TUTARI
1 Yıl 200,00 TL 228,90 TL

 

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ

30 Aralık 2017 tarih ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile belirlenen 01.01.2018 den itibaren geçerli olacak 2018 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kağıt bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 2017 YILI 2018 YILI
63,00 TL 72,00 TL

 

 

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI (TL) 2018 Yılı
4817/ 18. Maddede öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 594,00 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 1.046,00 TL
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 10.515,00 TL
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.202,00 TL

Not: Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır

Eski DÖneme Ait Asgari

16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
RESMİ GAZETE YAYIN TARİHİ VE SAYISI YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ GÜNLÜK AYLIK GÜNLÜK AYLIK
30.06.1974 / 14931 01.07.1974  –  31.05.1976 40 1.200 34 1.020
31.05.1976 / 15602 M. 01.06.1976  –  31.12.1977 60 1.800 50 1.500
30.12.1977 / 16155 01.01.1978  –  30.04.1979 110 3.300 70 2.100
30.04.1979 / 16624 01.05.1979  –  30.04.1981 180 5.400 120 3.600
16.04.1981 / 17312 01.05.1981  –  31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
24.12.1982 / 17908 01.01.1983  –  31.03.1984 540 16.200 370 11.100
31.03.1984 / 18358 01.04.1984  –  30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
25.09.1985 / 18879 01.10.1985  –  30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
27.06.1987 / 19500 01.07.1987  –  30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
30.06.1988 / 19858 01.07.1988  –  31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
27.07.1989 / 20234 01.08.1989  –  31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250
27.07.1990 / 20587 01.08.1990  –  31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
30.07.1991 / 20945 01.08.1991  –  31.07.1992 26.700 801.000 19.590 587.700
28.07.1992 / 21298 01.08.1992  –  31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
30.07.1993 / 21653 01.08.1993  –  31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
10.08.1994 / 22017 01.09.1994  –  31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
11.08.1995 / 22371 01.09.1995  –  31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
31.07.1996 / 22713 01.08.1996  –  31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1997  –  31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
31.07.1997 / 23066 01.08.1998  –  31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
31.12.1998 / 23570 01.01.1999  –  30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
31.12.1998 / 23570 01.07.1999  –  31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
31.12.1999 / 23923 01.01.2000  –  30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
31.12.1999 / 23923 01.07.2000  –  31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
22.12.2000 / 24268 01.01.2001  –  30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
22.12.2000 / 24268 01.07.2001  –  31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
26.07.2001 / 24474 01.08.2001  –  31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
29.12.2001 / 24625 01.01.2002 – 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
28.06.2002 / 24799 01.07.2002 – 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
31.12.2002 / 24980 01.01.2003 – 31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
01.01.2004- 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
30.06.2004
01.07.2004- 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
31.12.2004
01.01.2005- 16,29 488,70 YTL 13,86 415,80 YTL
31.12.2005
01.01.2006- 17,7 531,00 YTL 15 450,00 YTL
31.12.2006
01.01.2007- 18,75 562,50 YTL 15,89 476,70 YTL
30.06.2007
01.07.2007 19,5 585,00 YTL 16,38 491,40 YTL
31.12.2007
01.01.2008 20,28 608,40 YTL 17,18 515,40 YTL
30.06.2008
01.07.2008 21,29 638,70 YTL 18,02 540,60 YTL
31.12.2008
01.01.2009 22,20, TL 666,00 TL 18,9 567,00 TL
30.06.2009
01.07.2009 23,00 TL 693,00 TL 19,65 589,50 TL
31.12.2009
31.Ara.09 01.01.2010 24.30 TL 729,00 TL 20,70 TL 621,00 TL
27449 30.06.2010
01.07.2010 25,35 TL 760,50 TL 21,60 TL 648,00 TL
31.12.2010
29.Ara.10 01.01.2011 26,55 TL 796,50 TL 22,65 TL 679,50 TL
27800 30.06.2011
6.Mükerrer 01.07.2011 27,90 TL 837,00 TL 23,85 TL 715,50 TL
31.12.2011
30.Ara.11 01.01.2012 29,55 TL 886,50 TL 25,35 TL 760,00 TL
28158 30.06.2012
01.07.2012 31,35 TL 940,50 TL 26,85 TL 805,50 TL
31.12.2012
29.Ara.12 01.01.2013 32,62 TL 978,60  TL 27,97 TL 839,10 TL
28512 30.06.2013
01.07.2013 34,05 TL 1.021,50 TL 29,25 TL 877,50 TL
31.12.2013
31.12.2013 01.01.2014 35,70 TL 1.071,00 TL 31.12.2013 Tarih ve 28868 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 16 Yaş Uygulaması kaldırılmıştır.
28868 30.06.2014
01.07.2014 37,80 TL 1.134,00 TL
31.12.2014
31.12.2014 01.01.2015

30.06.2015

40,05 TL 1.201.50 TL
29222 01.07.2015

31.12.2015

42,50 TL 1.273.50 TL

Çıraklık İçin Asgari Ücret

Öğrenci, AdayÇırak ve Çıraklar İçin Ödenecek Asgari Ücret ( Kanun no: 3308 Sayılı MeslekiEğitim Kanunu )

 

Madde 25– Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. (Değişik son cümle: 13/2/2011-6111/64 md.) Ancak,  işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan,yirmiden  az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50’si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır. (4)

_________________

(1) 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle, bu maddelerde yer alan“yirmi” ibareleri “on”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “her ay18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin 2/3’ü nispetinde” ibaresi “her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu fıkrada yer alan “fona” ibaresi, 20/6/2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, bu hüküm 1/1/2002 tarihinde yürürlüğe girecektir.

(4) 13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle, bu fıkraya “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek öğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 

 

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanuna göre iş göremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli iş göremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır.

 

Borcu Yoktur Yazıları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prim ve idari para cezası borçlarının hak edişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlığını taşıyan 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; İşverenlerin hak edişlerinin, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği, kesin teminatlarının ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği öngörülmüş bulunduğundan, Kanunun bu hükmüne istinaden yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik gereğince, hak ediş ödemelerinden önce işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve idari para cezası borçlarının olmadığına ilişkin borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir. 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında; Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik yada kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesinin zorunlu olduğu hükme bağlandığından,

Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bu kapsama girmektedir.”

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında; Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere yönelik yada kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesinin zorunlu olduğu hükme bağlandığından,

Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bu kapsama girmektedir.”

3201 Sayılı Kanuna Göre Yurtdışı Hizmet Borçlanması

3201 Sayılı Kanuna GöreYurtdışı Hizmet Borçlanması Yurtdışı hizmet borçlanması hakkında gelen sorularagenel bir yanıt verebilmek ve Kanun çerçevesinde şartları ve yapılmasıgerekenleri kısaca açıklamak gereği duyulmuş ve en açıklayıcı dille bu makalehazırlanmaya çalışılmıştır.
3201sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen SürelerininSosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ilevatandaşların yurt dışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımındandeğerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kanun, ikili veya çoktaraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakılmaksızınyabancı bir ülkede, Türk vatandaşı olarak çalışmış, çalışan veya çalışacaklarile gerek borçlanma ve gerekse aylık alma sürelerinde Türk Vatandaşı olanlarıkapsar.

Borçlanmanın Şartları Türk Vatandaşı olmak
Yurtdışıhizmet borçlanmalarında, Türk vatandaşı olma şartının iki halde yerinegetirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerdeilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleriborçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihiitibari ile Türk vatandaşı olmasıdır.

Belirli Nitelikte Yurtdışı Süreleri Bulunması
3201sayılı Kanuna göre borçlanma hakkından yararlanabilmek için ilgilininyurtdışında belirli nitelikte geçen hizmet veya sürelerinin bulunması şarttır.Bunlar, yurtdışında; hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabına bağımsızolarak geçen sigortalılık, hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabınabağımsız olarak geçen sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birindebir yıla kadar olan işsizlik (çalışılmayan), ev kadını olarak geçensüreleridir.

18 yaşını doldurulmasındanönce yurtdışında geçen hizmet ve ev kadını olarak geçen süreleri, Türkvatandaşlığının kazanılmasından önce ve Türk vatandaşlığının kaybedilmesindensonra geçen hizmet ve ev kadını olarak geçen süreleri, sosyal güvenlikkanunlarına göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen sürelerleçakışan yurtdışı süreleri, ikili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kendilerinekısmi aylık bağlanmış olanların çalışmalar arasında ve hizmetin bitimtarihinden sonraki işsizlik süreleri borçlanma kapsamı dışında tutulur.

Hizmetleri Belgelendirmek
Yurtdışındageçen sürelerin borçlandırılması için bunların borçlanma başvuru sırasındabelgelendirilmesi zorunludur. Borçlanmanın yapılabilmesi için Kuruma ibrazedilmesi gereken belgeler şunlardır:

Sosyalgüvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri için ibrazedilmesi gereken belgeler:
-Çalışılanülkede bağlı bulunan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigortakartları,
-Sigortalılarınçalıştıkları iş yerleri resmi kuruluş ise belgelerin ayrıca tasdikine gerekkalmaksızın çalışılan ülkede iş yerlerinin bağlı bulunduğu belediye, vergidairesi, iş bulma kurumları, ilgili meslek kuruluşları veya dernekler ve diğerresmi kuruluşlarca verilen hizmet belgesi,
-Yurtdışındakendi nam ve hesabına çalışanların bağlı oldukları vergi dairesi, ilgili meslekkuruluşu veya derneklerce verilen hizmet belgesi,
-Bulunulanülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlikmüşavirlikleri veya ataşelikler ) alınacak gerekçeli hizmet belgeleri gibihizmetlerin niteliğine uygun bir belge ile belgelendirilmelidir.
Sosyalgüvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık süreleri içinibraz edilmesi gereken belgeler:
-Bulunulanülkelerdeki Türk temsilciliklerinden (konsolosluk, çalışma ve sosyal güvenlikmüşavirlikleri veya ataşelikler ) alınacak gerekçeli hizmet belgeleri,
-Yurtdışındaçalıştıkları iş yerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleriile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tasdikli tercümeleri,
-Gemiadamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türktemsilciliklerinden alacakları gerekçeli hizmet belgelerini veya iş yerlerindenalacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerdeçalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tasdiklitercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş çıkıştarihlerini gösterir sayfaların tasdikli örnekleri gibi hizmetin niteliğineuygun bir belge ile belgelendirilmelidir.

Yazılı İstekte Bulunmak 
Yurtdışındageçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılıtalep, SGK Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yurtdışı Borçlanma veTahsis işlemleri Daire Başkanlığı tarafından çıkartılan Yurtdışı BorçlanmaTalep Dilekçesinin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan ya daposta yolu ile Kurumun ilgili Ünitesine verilmesi ile yapılır.

Ev kadını olarak geçen süreler için ibraz edilmesi gerekenbelgeler
Yurtdışındaoturduklarına dair alacakları ikamet belgesi, ikamet belgesi temin edilemiyorsayurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihleri, fotoğraf ve künye bilgilerininbulunduğu pasaport sayfalarının noter tarafından tasdikli fotokopisi yadaemniyet müdürlüklerinden alacakları yurda giriş-çıkış çizelgesi ile belgelendirilmelidir.
Yurtdışısürelerin borçlandırılması sonucu emekli olmak isteyen sigortalılar eğerTürkiye’de hiç sigortalı kayıtları yoksa Kanun gereği borçlanmaları bağkur’asayılır. Eğer Türkiye’de sigortalılık durumları varsa son sigorta kayıtlarıhangi Kurum üzerinden ise borçlanmaları o Kuruma sayılır ve borçlandıkları günson sigortalılıklarına hizmet olarak kaydedilir.
Yurtdışıhizmet borçlanması yaparak Türkiye de emekliliğe hak kazanmış sigortalılarhakkında 5510 sayılı kanunun sosyal güvenlik destek primi hükümleriuygulanmamaktaydı. Ancak 2010/80 sayılı sgk genelgesinde de açıklandığı üzere19.06.2010 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanması yaparak emeklilik hakkıkazanmış sigortalılar hakkında da 5510 sayılı kanunun sosyal güvenlik destekprimi hükümleri uygulanacaktır.

Yani yurtdışı borçlanmasıyaparak emekli olmuş kişiler de emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destekprimi kesintisi yapılarak çalışabilecektir. Bu kişiler için uygulanan emekliolduktan sonra yurtdışında çalışamama durumu halen devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi / Anlaşmalı İmzalanan Ülkeler

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ

 

ÜLKELER İmza Tarihi Yürürlük Tarihi
1 TÜRKİYE ALMANYA 30.04.1964 01.06.1961
2 TÜRKİYE FRANSA 20.01.1972 01.08.1973
3 TÜRKİYE HOLLANDA 05.04.1966 01.02.1968
4 TÜRKİYE BELÇİKA 04.07.1966 01.05.1968
5 TÜRKİYE DANİMARKA 13.12.1999 01.12.2003
6 TÜRKİYE AVUSTURYA 12.10.1966 01.10.1969
7 TÜRKİYE İSVİÇRE 01.05.1969 01.01.1972
8 TÜRKİYE İSVEÇ 30.06.1978 01.05.1981
9 TÜRKİYE İNGİLTERE 09.09.1959 01.06.1961
10 TÜRKİYE LİBYA 13.09.1984 01.09.1985
11 TÜRKİYE KKTC 09.03.1987 01.12.1988
12 TÜRKİYE AZERBAYCAN 17.07.1998 09.08.2001
13 TÜRKİYE ARNAVUTLUK 14.07.1998 01.02.2005
14 TÜRKİYE BOSNA- HERSEK 27.05.2003 01.09.2004
15 TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ 02.10.2003 01.01.2005
16 TÜRKİYE LÜKSEMBURG 20.11.2003 01.06.2006
17 TÜRKİYE MAKEDONYA 06.07.1998 01.07.2000
18 TÜRKİYE NORVEÇ 20.07.1978 01.06.1981
19 TÜRKİYE ROMANYA 06.07.1999 01.03.2003
20 TÜRKİYE KANADA 19.06.1998 01.01.2005
21 TÜRKİYE GÜRCİSTAN 11.12.1998 20.11.2003
22 TÜRKİYE KEBEK 21.11.2000 01.01.2005
23 TÜRKİYE HIRVATİSTAN 12.06.2006 01.06.2012
24 TÜRKİYE SLOVAKYA 25.01.2007 01.07.2013
25 TÜRKİYE SIRBİSTAN 26.10.2009 01.12.2013

Yürürlük Tarihine Göre Gecikme Zammı Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE GECİKME ZAMMI ORANLARI
Dönem İlk Ay (%) Aylık (%)
01.01.1994 – 31.03.1994 9 Her ay için
01.04.1994 – 31.08.1995 12 Her ay için
01.09.1995 – 31.01.1996 10 Her ay için
01.02.1996 – 31.07.1998 15 Her ay için
01.08.1998 – 31.01.2000 12 Her ay için
01.02.2000 – 31.12.2000 6 Her ay için
01.01.2001 – 31.03.2001 5 Her ay için
01.04.2001 – 31.01.2002 10 Her ay için
01.02.2002 – 30.09.2003 7 Her ay için
01.02.2004 – 01.03.2005 4 Her ay için
02.03.2005 – 20.04.2006 3 Her ay için
21.04.2006 – 2,5 Her ay için
KURUM ALACAKLARINDA UYGULANAN FAİZ ORANLARI
Aylar DİBS Faiz Oranı (Aylık) Tecil Faizi Oranı (Aylık)
2003-Ağustos 2.77 5
2003-Eylül 2.35 5
2003-Ekim 2.16 5
2003-Kasım 2.12 3
2003-Aralık 2.07 3
2004-Ocak 1.91 3
2004-Şubat 1.81 3
2004-Mart 1.84 3
2004-Nisan 1.75 3
2004-Mayıs 2.13 3
2004-Haziran 2.05 3
2004-Temmuz 1.97 3
2004-Ağustos 1.87 3
2004-Eylül 1,91 3
2004-Ekim 1,73 3
2004-Kasım 1,73 3
2004-Aralık 1,75 3
2005-Ocak 1,49 3
2005-Şubat 1,36 3
2005-Mart 1,32 2,5
2005-Nisan 1,33 2,5
2005-Mayıs 1,34 2,5
2005-Haziran 1,22 2,5
2005-Temmuz 1,25 2,5
2005-Ağustos 1,25 2,5
2005-Eylül 1,16 2,5
2005-Ekim 1,14 2,5
2005-Kasım 1,11 2,5
2005-Aralık 1,11 2,5
2006-Ocak 1,10 2,5
2006-Şubat 1,10 2,5

 

 

2006-Mart 1,09 2,5
2006-Nisan 1,09 2,5
2006-Mayıs 1,17 2,5
2006-Haziran 1,40 2,5
2006-Temmuz 1,64 2,5
2006-Ağustos 1,56 2,5
2006-Eylül 1,61 2,5
2006-Ekim 1,67 2,5
2006-Kasım 1,59 2,5
2006-Aralık 1,63 2,0
2007-Ocak 1,56 2,0
2007-Şubat 1,45 2,0
2007-Mart 1,52 2,0
2007-Nisan 1,47 2,0
2007-Mayıs 1,45 2,0
2007-Haziran 1,43 2,0
2007-Temmuz 1,36 2,0
2007-Ağustos 1,43 2,0
2007-Eylül 1,41 2,0
2007-Ekim 1,27 2,0
2007-Kasım 1,26 2,0
2007-Aralık 1,28 2,0
2008-Ocak 1,26 2,0
2008-Şubat 1,30 2,0
2008-Mart 1,35 2,0
2008-Nisan 1,41 2,0
2008-Mayıs 1,50 2,0
2008-Haziran 1,64 2,0
2008-Temmuz 1,57 2,0
2008-Ağustos 1,46 2,0
2008-Eylül 1,44 2,0
2008-Ekim 1,57 2,0
2008-Kasım 1,63 2,0
2008-Aralık 1,43 2,0
2009-Ocak 1,26 2,0
2009-Şubat 1,17 2,0
2009-Mart 1,12 2,0
2009-Nisan 1,05 2,0
2009-Mayıs 0,92 2,0
2009-Haziran 0,96 2,0
2009-Temmuz 0,88 2,0
2009-Ağustos 0,76
2009-Eylül 0,73
2009-Ekim 0,61
2009-Kasım 0,68
2009-Aralık 0,72
2010-Ocak 0,64
2010-Şubat 0,64

 

 

2010-Mart 0,67
2010-Nisan 0,70
2010-Mayıs 0,76
2010-Haziran 0,70
2010-Temmuz 0,66
2010-Ağustos 0,64
2010-Eylül 0,63
2010-Ekim 0,61
2010-Kasım 0,61
2010-Aralık 0,62
2011-Ocak 0,57
2011-Şubat 0,65
2011-Mart 0,71
2011-Nisan 0,71
2011-Mayıs 0,67
2011-Haziran 0,72
2011-Temmuz 0,71
2011-Ağustos 0,70
2011-Eylül 0,62
2011-Ekim 0,67
2011-Kasım 0,84
2011-Aralık 0,84
2012-Ocak 0,87
2012-Mart 0,76
2012-Nisan 0,79
2012-Mayıs 0,76
2012-Haziran 0,76
2012-Temmuz 0,76
2012-Ağustos 0,65
2012-Eylül 0,58
2012-Ekim 0,58
2012-Kasım 0,48
2012-Aralık 0,47
2013-Ocak 0,50
2013-Şubat 0,47
2013-Mart 0,46
2013-Nisan 0,53
2013-Mayıs 0,41
2013-Haziran 0,55
2013-Temmuz 0,68
2013-Ağustos 0,80
2013-Eylül 0,80
2013-Ekim 0,62
2013-Kasım 0,71
2013-Aralık 0,71
2014-Ocak 0,81
2014-Şubat 0,89
2014-Mart 0,90
2014-Nisan 0,79

 

 

2014-Mayıs 0,70
2014-Haziran 0,67
2014-Temmuz 0,67
2014-Ağustos 0,76
2014-Eylül 0,74
2014-Ekim 0,71
2014-Kasım
2014-Aralık 0,71

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here