KAZANDIRAN İŞVEREN TEŞVİKLERİ

Hükümet, geçtiğimiz yıllarda yaşanan olumsuz olaylar neticesinde ürkütülmüş olan iş ve para piyasasını tekrardan canlandırmak adına birçok teşvik uygulamasına imza atmış durumda.

Ancak ne yazık ki bu teşviklerden hala birçok işverenimizin haberi yok, ya da doğru kaynağa ulaşamıyorlar.

İşte 2018 model işveren teşvikleri;

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görüşmeleri devam eden 4447 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 19 ve 21 nci maddelerinde kapsamında uygulanacak ilave istihdam teşvikinde;

  • Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

–          İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

–          İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

–          1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

  • İşyeri yönünden aranılan şartlar:

İşyerlerinin;

–          Özel sektör işverenine ait olması,

–          Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

–          Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

–          Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

–          Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

–          Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

  • Destek tutarı

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (761,06 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

  • Destek Süresi

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

 BİR SENDEN BİR BENDEN İSTİHDAM TEŞVİKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görüşmeleri devam eden 4447 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 20 ve 21 nci maddelerinde kapsamında uygulanacak olup aşağıda paylaşılan bilgiler Kanun tasarısının görüşmeleri aşamasında değişebilecektir.

  • Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

–          18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,

–          1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,

–          İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

–          İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

–          İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece akraba ya da eşi olmaması, gerekmektedir.

  • İşyeri yönünden aranılan şartlar:

İşyerinin;

–           İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,

–           İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,

–           Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

–           Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

–           Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

–           Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

–           Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

gerekmektedir.

  • Destek tutarı

2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.

– Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.

– Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.

– Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

  • Destek Süresi

Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

KADINLARA,GENÇLERE VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARA TEŞVİK

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (416,05 ila 3.120,37 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Faydalanma şartları

– Kişinin son 6 aydır işsiz olması

– Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

– Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi

– 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

– 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

– 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

– Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay, süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Özel sektör işverenlerinin;

-31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan 18-29 yaş arası kişileri,

– Programı tamamladıkları meslekte,- Programı tamamladıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde,

– Kişinin istihdam edildiği tarih itibarıyla önceki takvim yılının ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam etmeleri durumunda,

-İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay, süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları (416,05 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret üzerinden sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (416,05 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görüşmeleri devam eden 5510 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Geçici 75 inci maddesinde kapsamında uygulanacak olup aşağıda paylaşılan bilgiler Kanun tasarısının görüşmeleri aşamasında değişebilecektir.

2018 yılının ilk 9 (Ocak – Eylül) ayında destek sağlanacaktır.

Destek Tutarı

–          2018 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2018 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının,

–          2018 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların prim ödeme gün sayısının,

Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecektir.

Hükümet işsizlik rakamını düşürmeye kararlı…

Bakalım bunca önlem işe yarayacak mı?

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.