Danışmanlık kapsamında verilebilecek hizmetlerin ayrıntılı dökümü aşağıda sunulmaktadır :

Çalışma Hayatı ve Kuralları, İş Hukuku ve Uygulamaları, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları, Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları, İş-Kur Yasası ve Uygulamaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Eğitimleri ile ilgili uygulamalar, konuyla ilgili formatlar ve bu formatlara göre yapılması gereken tatbikatlar ve sonuçları müşavirliğimizin ana konularını oluşturmaktadır.

Bu işlemleri yaparken İnsan Kaynakları ve Personel birimlerindeki işlemlerinde kontrolü amaçlanmakta ve varsa eksiklerin giderilmesi için gerekli denetimlerin yapılması sağlanmaktadır. Bu bağlamdan olarak yürüttüğümüz faaliyetler aşağıda sunulmuştur.

1. İşyerinde uygulanan, halen mevcut sistemdeki eksiklik ve aksaklıkların tespiti,
2. Mevcut iş yasası ve AB uyum yönetmelikleri gereği çalışma hayatı ve iş hukuku hükümlerinin ve bu hükümler doğrultusunda çıkarılan yönetmeliklerin işyerinde uygulanabilir hale getirilmesi,
3. Personel hizmet sözleşmelerinin (belirsiz süreli iş sözleşmeleri, belirli süreli iş sözleşmeleri, kısmi zamanlı iş sözleşmeleri vb.) hazırlanması,
4. Personel çalışma koşullarını düzenleyen personel yönetmeliği, şirket içi disiplin ve kurallarını belirleyici disiplin yönetmeliğinin hazırlanması,
5. İşyerlerinde izin kurulunun oluşturulması,
6. SGK uyuşmazlıklarının ve çalışma hayatı ile ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İş Müfettişliği nezdinde ki uyuşmazlıklar ile ilgili uzlaşıların yapılması,
7. Genel Sağlık Sigortası ve SUT kapsamında yapılan değişikliklerin ve uygulamalar ile ilgili gerekli takibin yapılması, raporlanması ve gerektiğinde eğitiminin verilmesi,
8. İhale konusu işlerde gerekli işçilik oranlarının hesabı, yeterli işçiliğe ulaşılması halinde bu işlerle ilgili teminatların çözümü, yeterli işçiliğe ulaşılmamış olması halinde Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüklerinde gerekli uzlaşıların yapılarak sonuçlandırılması,
9. Yurtiçindeki tüm ihale konusu işler ve devamlılık arz eden işyerleri ile ilgili SGK İl / Merkez Müdürlüklerinde dosya tescili işlemleri ile işyerlerinin adres değiştirme, devredilme ve kapanma işlemlerinin takibi,
10. Varsa Taşeron(alt işveren) firmaların taşeronluk sözleşmelerinin incelenmesi, yapacak oldukları işlerin takibi, çalıştırdıkları işçilerin işe giriş ve kuruma bildirilişleri ve primlerinin yatırılmasının takibi ile işlemlerin istenilen şekilde yapıldığını görülmesinden sonra istihkaklarının ödenmesi konusunun gündeme getirilmesi ve çalışma hayatı ile ilgili yukarıda ayrıntılı dökümü sunulan tüm konuların taşeron firmalarda da aynen tatbikinin sağlanması,
11. Yabancı personel çalışma izinlerinin alınması ve takibi,
12. Yurtdışı hizmet borçlanmaları ve takibi,
13. İş güvencesi kanunu gereğince işyerinde çalıştırılanların işe alındıkları tarihten itibaren yapmaları gerekli işler ve görevlerine son verilirken izlenecek yöntemler ve İŞ-Kur’da bu olayların takibi,
14. İşten çıkışlarda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücreti ve diğer sosyal haklar dahil hesaplamaları ve yeni yasal düzenleme içerisindeki ibranamenin imzalatılması,
15. İşyerinde çalışanların hizmet sözleşmelerinin yanı sıra görev tanım formatlarının hazırlanarak görev tanımlarının belirlenmesi, bu konuyla ilgili gerekli eğitimin verilmesi ve bu konularla ilgili İnsan Kaynakları Yönetimi ile koordinenin sağlanarak yürütülmesi,
16. Sgk Kanunu ve Genelgeler gereğince teşvik uygulamalarının düzenlenmesi ve takibi,
17. Taşeron(alt işveren) sözleşmelerinin tanzimi, mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi, yasalar karşısında eksiklerinin bulunması halinde tamamlanması,Kanunun asıl işveren-alt işveren yönetmeliğince takibi,
18. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü eğitimin sağlanarak izlenmesi ve denetlenmesi ile çalışma hayatı içinde iş kazaları ve meslek hastalıkları durumunun en aza indirilmesinin sağlanması,
19. Şirketin girecek olduğu ihalelerde Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelindeki tüm kuruluşlarda yapılacak borcu yoktur işlemlerinin yürütülmesi ile borcu yoktur yazısının temin edilerek alınması bununla ilgili olarak ihale öncesinde SGK Danışmanlık ’a haber verilmesi gerekmektedir.

DANIŞMANLIK KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

 Özlük Dosyaları ve İlgili Evrakların Denetimleri:
• Özlük evrakları (Kimlik, ikametgah, adli sicil kaydı, terhis belgesi, diploma v.b.)
• İş sözleşmeleri
• Sağlık raporları
• İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim belgesi
• İlk yardım eğitim belgesi
• Yangın eğitim belgesi
• Özürlü personel raporları
• Ücret pusulaları
• Yıllık ücretli izin kayıtları
• İş istek formları İş Kanunu ve SGK Uygulamaları,

Yazışmaları :
 • Teftişler
• İdari para cezaları ve itirazlar
• Personel tutanakları, bildirimleri, ilanları ve dilekçe örnekleri.
• Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmalar
• Çalışma Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmalar
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü, İiş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü v.b.) tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar ve takibindeki yazışmalar

İş Kazası ve Meslek Hastalığı :
• İşverenin sorumluluğu ve yükümlülükleri
• İş kazası durumunda hazırlanacak belge örnekleri ve yazışmalar

Ücret Ödemeleri ve Kesintilerin Denetimi :
• Ücret ödemeleri
• Ücretten sayılan yan hakların ödeme süreçleri
• Ücretten yapılan kesintiler
• Gelir vergisinden istisna edilen ödemeler
• Sakatlık indirimi bildirimi
• Asgari geçim indirmi ödemeleri (Aile bildirim formu mütabakatı)
• Çıkış işlemlerinde tazminat, yıllık ücretli izin ve diğer hakedişlerin ödemeleri

Teşvikler
• İşverene sağlanan sigorta primi desteği ve uygulamaları
•İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı desteği ve uygulamaları

Performans Değerlendirme ve Uyarı (ihtar) Bildirimleri
• Performans değerlendirme sonuç bildirimlerinin Kanun açısından uygunluğu • Yazılı uyarı (ihtar) bildirimleri
• Hazırlanan tutanaklar

İzin ve Tatil Uygulamaları
• Hafta tatili çalışması ve ücretlendirmesi
• Yıllık ücretli izin uygulamaları
• Ulusal Bayram ve Genel tatil günü çalışma bildirimleri
• Mazaret izinleri (ücretli, ücretsiz) uygulamaları
• Analık izin uygulamaları
• Kanun’da belirtilen diğer izinler

İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
• Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri
• İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
• Acil durum önlemleri
• Meslek hastalıkları ve iş kazaları
• İşyerine ait risk analizi ve alınacak tedbirler

Resmi Kurumlara Yapılan Bildirimlerin Denetimi
• SGK aylık prim bildirgeleri
• Eksik gün bildirimleri (Ek-10)
• İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri
• Özürlü personel istemi ve bildirimleri
• Aylık iş gücü çizelgelerinin bildirimleri
• Yabancı uyruklu personel izin başvuruları, takibi ve bildirimleri (Çalışma izni, oturma izni ve prim bildirimi

Yıl Sonu ve Ara Dönem Denetimi
• Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi